Μελέτη στον οργανισμό Saccharomyces cerevisiae: Α) πιθανής πρόσδεσης παραλόγων πρωτεΐνών Ynl032w, Ynl056w και Υnl099 σε περιοχές κινητοχώρων Β) πιθανής αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης ελέγχου Rad9 με υποκινητές CTR1, FRE1 και FRE2 Γ) μεταγραφικού προτύπου έκφρασης γονιδίων με DNA μικροσυστοιχίες σε στελέχη rad9Δ και σε στελέχη όπου η Rad9 υπερεκφράζεται.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη στον οργανισμό Saccharomyces cerevisiae: Α) πιθανής πρόσδεσης παραλόγων πρωτεΐνών Ynl032w, Ynl056w και Υnl099 σε περιοχές κινητοχώρων Β) πιθανής αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης ελέγχου Rad9 με υποκινητές CTR1, FRE1 και FRE2 Γ) μεταγραφικού προτύπου έκφρασης γονιδίων με DNA μικροσυστοιχίες σε στελέχη rad9Δ και σε στελέχη όπου η Rad9 υπερεκφράζεται.

Ανδρεάδης, Χρήστος

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 3 θέματα στον οργανισμό Saccharomyces cerevisiae: α) ο έλεγχος της πιθανής πρόσδεσης σε περιοχές των κινητοχώρων των πρωτεϊνών Ynl032w, Ynl056w, Ynl099c και Spl2, β) η μελέτη της πιθανής αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης ελέγχου Rad9 με τους υποκινητές των γονιδίων CTR1, FRE1 και FRE2 κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ανάπτυξης σε στελέχη αγρίου τύπου και σε στελέχη όπου απουσιάζει ο μεταγραφικός παράγοντας Aft1 και γ) η μελέτη του μεταγραφικού προτύπου έκφρασης γονιδίων σε στελέχη rad9Δ και σε στελέχη όπου η Rad9 υπερεκφράζεται σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες επαγωγής (BCS, πείνα σε χαλκό) και H2O2 αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες DNA. Σχετικά με το πρώτο θέμα διαπιστώθηκε ότι οι παράλογες πρωτεΐνες Ynl032w, Ynl056w και Ynl099c δεν προσδένονται σε περιοχές των κινητοχώρων. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, η πρωτεΐνη Rad9 βρέθηκε να προσδένεται στους υποκινητές των γονιδίων CTR1 και FRE1 αλλά όχι και με του FRE2. O Aft1 φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο στον εντοπισμό της Rad9 στον υποκινητή του CTR1, αφού απουσία του και κάτω από συνθήκες έλλειψης σιδήρου, η Rad9 εντοπίζεται λιγότερο. Τα πειράματα με τις DNA μικροσυστοιχίες έδειξαν ότι η πρωτεΐνη Rad9 επηρεάζει τη μεταγραφή άλλων γονιδίων και μάλιστα εμπλέκεται σημαντικά με τη μεταγραφή γονιδίων που σχετίζονται με την ρύθμιση της ομοιόστασης χαλκού και σιδήρου. (EL)
In the present work 3 subjects were studied in the organism Saccharomyces cerevisiae: a) the possible localization of the Ynl032w, Ynl056w, Ynl099c and Spl2 proteins in the regions of kinetochores, b) the likely localization of the checkpoint protein Rad9 on the promoters of CTR1, FRE1 and FRE2 genes under specific growth conditions in wild type strains and in strains where the Aft1 transcription factor is absent and c) the study of the transcriptional profile of yeast genes in rad9Δ strains and in strains where Rad9 is overexpressed in normal growth conditions and upon BCS (copper starvation) / Η2Ο2 respectively, using yeast DNA microarrays. Concerning the first subject it was found that the paralog proteins Ynl032w, Ynl056w and Ynl099c do not bind to kinetochore chromatin under the conditions used. As concerns the second subject, Rad9 protein was found to bind on the promoters of CTR1 and FRE1 genes but not FRE2. Aft1 seems to play a role in Rad9 localization on the CTR1 promoter, as when it is absent upon iron starvation, Rad9 localization falls down several times. The DNA microarray experiments showed that Rad9 protein influences the transcription of other genes and, in particular, affects considerably the transcription of genes that are related to the regulation of copper and iron homeostasis. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2006-11-09


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.