Ετερογενείς αλληλεπιδράσεις αερίου SO2 με σκόνη Σαουδικής Αραβίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ετερογενείς αλληλεπιδράσεις αερίου SO2 με σκόνη Σαουδικής Αραβίας

Πετράκη, Νίκη Ε.

Άγγλος, Δημήτριος
Παπαδημητρίου, Βασίλειος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η ετερογενής αλληλεπίδραση αερίου SO2 με επιφάνεια σκόνης, η οποία συλλέχθηκε από την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και σε ποικίλες περιβαλλοντικές διεργασίες. Το SO2 αποτελεί έναν από τους πλέον άφθονους ανθρωπογενούς προέλευσης ρύπους και η προσρόφησή του σε σωματίδια σκόνης δύναται να λειτουργεί ως δεξαμενή του, όπου στις περιπτώσεις που τα σωματίδια είναι πλούσια σε υγρασία, μετατρέπεται ετερογενώς σε θειικό οξύ ( H2 SO4 ) ή μεταβάλλοντας το pH του περιβάλλοντος τροποποιεί τη διαλυτότητα του συνόλου των συστατικών της σκόνης στο υδάτινο και θαλάσσιο περιβάλλον. Συνεπώς, η προσρόφηση του SO2 σε σωματίδια σκόνης είναι κρίσιμης σημασίας καθώς εμπλέκεται σε μείζονα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως τα φαινόμενα της όξινης βροχής και του ευτροφισμού, που επάγονται από την αρχική προσρόφηση ρύπων και την επακόλουθη κατακρήμνιση των σωματιδίων. Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα συνεχούς ροής, εφοδιασμένο με έναν κατάλληλα σχεδιασμένο αντιδραστήρα Knudsen, που βρίσκεται σε συνθήκες πολύ χαμηλής πίεσης VLPR (Very Low Pressure Reactor) και συζευγνύεται με Τετραπολική Φασματομετρία Μαζών (Quadrupole Mass Spectrometry, QMS), ώστε να είναι εφικτή η συνεχής ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση αντιδρώντων και σταθερών προϊόντων. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 233-296 Κ, που περιγράφουν ικανοποιητικά το εύρος θερμοκρασιών που συναντώνται στην Τροπόσφαιρα και εκτείνονται σχεδόν μέχρι την Τροπόπαυση. Στη συγκεκριμένη εργασία προσδιορίστηκε η συγγένεια του αερίου με την επιφάνεια της σκόνης και η ένταση της αλληλεπίδρασής τους, μέσω μέτρησης του συντελεστή αρχικής κατακράτησης γο. . Η συγκεκριμένη παράμετρος, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το μηχανισμό της προς μελέτη ετερογενούς αλληλεπίδρασης και με σύγχρονη παρατήρηση των χρονομεταβαλλόμενων σχηματομορφών που περιγράφουν την προσρόφηση δύναται να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση της προσρόφησης του εκάστοτε ρύπου στη διαλυτότητα των μετάλλων αλλά και του συνόλου των συστατικών που περιέχονται στο δείγμα σκόνης που μελετάται. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2017-07-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.