An archaeological application in XML: Manipulation of excavation and survey data. The example of Gaudos

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια αρχαιολογική εφαρμογή σε γλώσσα XML: Διαχείριση δεδομένων από επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα. Το παράδειγμα της Γαύδου
An archaeological application in XML: Manipulation of excavation and survey data. The example of Gaudos

Παπαδόπουλος, Γιάννης

Στόχος της παρούσας εργασίας υπήρξε η κατασκεή ενός πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της επιφανειακής έρευνας της Γαύδου. Η επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη δεκαετία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την ΚΕ΄ ΕΠΚΑ. Είχε διαχρονικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Τα καλύπτουν, επομένως, την περίοδο από την Προϊστορία ως τις μέρες μας ενώ αράλληλα με τα αρχαιολογικά δεδομένα (συγκεντρωτικά στοιχεία θέσης, μεμονωμένα αρχιτεκτονικά και κινητά ευρήματα) συγκεντρώνονται γεωγραφικές, περιβαλλοντικές, τοπογραφικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της συγκεκριμένης, ή όποιας ανάλογης έρευνας ένα πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί παρόμοια ετερόκλητα δεδομένα. Με αφετηρία λοιπόν το σχεδιασμό που είχε ξεκινήσει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, βάσει της δομής των έντυπων δελτίων της ερευνητικής ομάδας Γαύδου, επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήματος σε γλώσσα XML. Η XML επιτρέπει τη χρήση φυσικής γλώσσας και την ευκολότερη εισαγωγή νέων στοιχείων (πεδίων) ενώ διαθέτει το σημαντικό πλεονέκτημα του περιορισμού του όγκου του εγγράφου σε σχέση με ένα ΣΔΒΔ. Ο ιεραρχικός χαρακτήρας και η δυνατότητα περαιτέρω προσδιορισμού κάποιων πεδίων επιτρέπουν μια πιο σαφή δόμηση του υλικού. Η διεπιφάνεια χρήσης είναι αρκετά φιλική προς το χρηστή αφού προσομοιάζει αυτής ενός επεξεργαστή κειμένου. Η γλώσσα XSLT επιτρέπει στη συνέχεια τη μεταμόρφωση των δεδομένων με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών χρηστών. Τα δεδομένα σε XML μπορούν να αξιοποιηθούν από μια σειρά Βάσεων Δεδομένων τόσο σχεσιακών όσο και αντικειμενοστραφών. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου υποσυνόλου της XML, της AnthML που θα περιέχει DTD και πρότυπα όρων για χρήση στην Αρχαιολογία και την Ανθρωπολογία. Η προσπάθεια αυτή, σε συνεργασία με το έργο του CIDOC, θα μπορούσε να οδηγήσει στη συμβατότητα των καταγραφών αρχαιολογικών αντικειμένων και να επιτρέψει την ανάκτηση των σωστών, κατά περίπτωση, ψηγμάτων πληροφοριών από ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. (EL)
The Gaudos survey took place during the last decade as a collaboration project of the University of Crete and the XXVth Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and had a diachronic and interdisciplinary perspective. Consequently, the collected data cover a period from prehistoric to modern times and comprise archaeological (general site data, distinct architectural and mobile finds) as well as geographic environmental, topographical and anthropological information. In order to cover the needs of this type of project an Information System has to take into account and handle such heterogeneous data. Starting therefore from the DTDs design at the ICS-FORTH, based on the printed forms of the Gavdos research group; we tried to create an information system using XML. The main reasons for choosing this language were: the ability to use "natural language", the facility to insert new elements (fields) and the limited storing space- compared to Database documents- structured documents occupy. Its hierarchical character and the possibility to define elements with attributes, allow defining better the structure of the document. The Users Interface is friendly since it resembles to that of a text editor. XSLT language offers moreover the possibility of data formatting in XSLT language offers moreover the possibility of data formatting in different ways in order to cover the needs of different users. Several Database Programs, both relational and object oriented are compatible with data structured in XML. At the same time the efforts to create a subset of XML and AnthML containing DTDs and standardised terms for use in Archeology and Anthropology are developing. This effort in combination with the work of CIDOC might lead to compatibility of inventorying archaeological objects and therefore could permit to retrieve the correct document fragments from a constantly growing volume of electronic publications (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.