Διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής κριτιρίων εκτίμηση και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δεθτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε φοιτητές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής κριτιρίων εκτίμηση και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δεθτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε φοιτητές

Χαλεπάκη, Γεωργία

Χ. Λεμονίδης
μ. Κούρκουλος
Κ. Τζανάκης

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Σκοπός της είναι: α) να μελετήσει την εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, β) να εξετάσει τη σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές των Mαθηματικών καθώς και με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης και γ) να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων καθώς και τους παράγοντες που συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητα αυτή. Η μεθοδολογία της έρευνας συνίσταται: α) στην επίδοση τεστ και β) στην πραγματοποίηση συνέντευξης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 304 μαθητές Ε΄ τάξης, 329 μαθητές Στ΄ τάξης, 252 μαθητές Α΄ Λυκείου, 261 μαθητές Β΄ Λυκείου σχολείων του Ηρακλείου καθώς και 244 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε.Πανεπιστημίου Κρήτης. Το τεστ δόθηκε σε όλα τα υποκείμενα της έρευνας σε δύο εκδοχές: μία για τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και μία για τους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου και τους φοιτητές. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το τεστ. Συγκεκριμένα, με βάση την επίδοσή τους στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, επιλέχθηκαν 37 φοιτητές με πολύ καλή ή καλή επίδοση, 34 φοιτητές με μέτρια επίδοση και 35 φοιτητές με χαμηλή επίδοση. Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο τεστ διαφαίνεται η αργή εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Μέχρι την Α΄ Λυκείου δεν παρατηρείται ουσιαστικά καμία διαφοροποίηση,ενώ σημαντικά καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν οι μαθητές τηςΒ΄ Λυκείου σε σχέση με τους μαθητές τηςΑ΄ Λυκείου, αλλά και οιφοιτητέςσε σχέση με τους μαθητές τηςΒ΄ Λυκείου. Επίσης, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι εμφανής η χαμηλή επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ενδείξεις ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου και της ικανότητας εκτέλεσης νοερών υπολογισμών με ακρίβεια, καθώς και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων αναλόγων ποσών. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση με την ικανότητα γραπτής εκτέλεσης πράξεων και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων προσθετικών δομών. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την ικανότητα εφαρμογήςκριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση με την ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων, την εκτίμηση όγκου και την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων. Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στη συνέντευξη αλλά και στο τεστ προσδιορίστηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και συγκεκριμένα: α) καλό μαθηματικό υπόβαθρο και κυρίως καλή επίδοση σε ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και σε προβλήματα αναλόγων ποσών, β) προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών, γ) θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 40 και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, δ) θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ε) θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης και ιδιαιτέρα μνήμης αριθμητικών δεδομένων, στ) υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα, ζ) ακαδημαϊκέςφιλοδοξίες και η) φύλο (τα αγόρια έχουν καλύτερη επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς). Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο ποσοστό στην ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών. (EL)
The present research is focused in the investigation of the ability to apply estimation and checking criteriaof the algorithms of the arithmetic operations. Its aim is: a) to study the development of the ability to apply estimation and checking criteriaof the algorithms of the arithmetic operations, b) to examine the relation between the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and other mathematical abilities as well as the ability to apply other type estimation criteria and c) to determine the characteristics of the individuals that have the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and the factors that contribute to this ability significantly. The methodology of the research is consisted in: a) giving a test and v) the realisation of an interview. The sample of the research is composed of 304 5 th grade students, 329 6 th grade students, 252 10 th grade students, 261 11 th grade students that attended schools in Heraklion as well as 244 students of the Department of Education of University of Crete. The test was given to all the subjects of the research in two versions: one for the 5 th and 6 th grade students and another one for the 10 th and 11 th grade students and the University students. The interview was realised in students which had filled in the test. Specifically, according to their success in the estimation calculations, 37 students were selected with excellent or very good record, 34 students with mediocre record and 35 students with low record. According to the analysis of the results that concern the test, the slow development of the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations emerges. Up to the 10 th grade no differentiationis observed while the 11 th grade students have significantly better record than the 10 th grade students as well as the University students than the 11 th grade students. Also, the low record atthe estimation calculations is obvious atall the age groups. The results indicate that there is a high correlation between the ability to apply estimation and checking criteriaof the algorithms of the arithmetic operationsand the ability to do precise mental calculationsas well as the ability to solve problems of proportionality. Besides, there is a correlationwith the ability to do arithmetic operations vertically and the ability to solve problemsof additive structures. Regarding the relationbetween the ability to apply estimation and checking criteriaof the algorithms of the arithmetic operations and the 41 ability to apply other type estimation criteria, it appears that there is a correlation with the ability to estimate the mean of numerical data, volume estimation and numerosity estimation. According to the analysis of the results that concern the interview as well asthe test, specific characteristics of the individuals that have the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations were determined and specifically: a) good mathematic background and mainly good record at precise mental calculations and atproblems of proportionality, v) preference tothe course ofMathematics, c) positive self-concept about their ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations, d) positive self-concept about their ability to do precise mental calculations from the first classes of Public school, e) positive self-concept about their memory ability and particularly about their numerical data memory ability, f) high parents’ educative level and particularly father’sone, g) academic ambitions and h) sex (the boys have better record at the estimation calculations). These characteristics, constitute factors which can contribute to the ability of doing estimation calculations in a big percentage, according to the analysis of multiple linear regression. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Greek

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)