Διερεύνηση των παραγόντων διαμόρφωσης στο παιδί ηλικίας 6 έως 12 ετών της έννοιας του φαρμάκου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των παραγόντων διαμόρφωσης στο παιδί ηλικίας 6 έως 12 ετών της έννοιας του φαρμάκου

Μποζώνη, Αικατερίνη
Bozoni, Aikaterini

Καλμαντή, Μαρία
Γραβάνης, Αχιλλέας

Η έρευνα αυτή περιγράφει τις αντιλήψεις των παιδιών ηλικίας 6-12 χρονών για τα φάρμακα, το βαθμό επαφής τους με τα φάρμακα στην καθημερινή τους ζωή και τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη γνώση τους για τα φάρμακα. Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελούνταν από 360 παιδιά χωρισμένα σε τρεις ηλικιακές ομάδες (6-7, 8-9, 10-11) από τρία σχολεία, ένα ιδιωτικό και δυο δημόσια της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από προσωπική συνέντευξη με κάθε παιδί. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των παιδιών πιστεύει στη θεραπευτική δύναμη των φαρμάκων. Η χρήση των φαρμάκων σχετίζεται πάντα με την ασθένεια και η πλειονότητα των παιδιών δε γνωρίζουν να περιγράψουν το ρόλο των εμβολίων. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό παιδιών συνδέει αυτόματα την ύπαρξη της ασθένειας με τη χρήση των φαρμάκων αν και το ποσοστό αυτό ποικίλλει πολύ, ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο του σχολείου. Σχεδόν τα μισά παιδιά του δείγματος δήλωσαν εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα του σπιτιού και αυτό είχε άμεση συνάρτηση με την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η προσβασιμότητα συνοδευόταν από υψηλότερη γνώση. Επαληθεύτηκε η πρόβλεψη ότι η γνώση των φαρμάκων σχετίζεται με την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Συμπεράσματα: Από την έρευνα ανακύπτουν: η προσκόλληση των παιδιών της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ιατρικό πρότυπο, η ελλιπέστερη πληροφόρηση για την πρόληψη, η εύκολη προσβασιμότητα στα φάρμακα του σπιτιού. Επίσης κοινωνικοοικονομικές διαφορές στη γνώση δείχνουν την ανάγκη παρέμβασης στην εκπαίδευση, στην προσπάθεια να μορφοποιηθεί μια ισορροπημένη αντίληψη για τα φάρμακα, ώστε ως έφηβοι και αργότερα ως ενήλικες να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση φαρμάκων ή να συνεργάζονται για τη σωστότερη χρήση τους. Προτείνεται η εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα φάρμακα. (EL)
Background. This study describes primary school children's perception of medicines, their degree of contact with medicines in their everyday life and the factors shaping their knowledge about medicines. Methods. Participants were 360 primary school children from three age groups (6-7, 8-9, 10-11) recruited from one private and two public schools in the Athens area of Greece. The children were interviewed individually at school. Results. The majority of the children believe in the therapeutic power of medicines. The utilization of medicines is always related to illness and the majority of them do not know to describe the role of vaccines. Higher socio-economic status (SES) is associated with more frequent use of the physician for preventive reasons than lower socio-economic status. A relatively important percentage of children link automatically the existence of illness with the use of medicines although this percentage varies greatly with age and school type. Almost half of the sample declared having easy access to home medicines and this varied with age and SES. Accessibility was associated with higher knowledge. Knowledge of medicines was most adequately explained, having age and socio-economic status as significant positive predictors. Conclusions. This study raises concerns about Greek children's attachment to the biomedical model, less information about prevention, easy accessibility to household medicines. Also socio-economic differences in knowledge show the need to find methods of intervening in education in order to modulate a balanced perception about medicines, so later on, as teenagers or adults, they will avoid over consumption of medicines or will cooperate efficiently, in order to use medicines appropriately, and planning medicine education programs. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Παιδί
Φαρμακοθεραπεία
Drug Therapy
Child


Ελληνική γλώσσα

2006-08-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.