Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The nurses΄perception on the quality of given services in a university hospital
Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Brofidi, Kalliopi
Μπροφίδη, Καλλιόπη

Δικαίος, Κ.
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Η νοσηλευτική σήμερα παρουσιάζει ποικίλα προβλήματα, όπως η έλλειψη προσωπικού, η ελλιπή εκπαίδευση και οι δυσχερείς συνθήκες εργασίας. Γενικά Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη μέτρηση της αντίληψης των Νοσηλευτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον εργασίας, την ποιότητα της περίθαλψης, την επαγγελματική ικανοποίηση, καθώς και την ικανότητα λήψης επαγγελματικών αποφάσεων. Μεθοδολογία Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 97 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, από 500 συνολικά ενεργούς νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο αριθμός των νοσηλευτών που έλαβαν μέρος ήταν 170, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι 97. Από αυτούς οι 80 που συμμετείχαν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο χωρίς κενά. Η μικρότερη ηλικία των ατόμων του δείγματος ήταν 24 χρόνων, ενώ η μεγαλύτερη 45. Η συμμετοχή των ανδρών ανέρχεται στα 13 άτομα, έναντι 84 των γυναικών. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο BELIMAGE από το βέλγικο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Leuven, αφού αρχικά μεταφράστηκε. Το κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο αυτό διαιρείται σε πέντε ενότητες. Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες αφορά σε ένα διαφορετικό πεδίο και μελετά την αντίληψη των νοσηλευτών σε διάφορα θέματα εργασίας. Αποτελέσματα Τα ευρήματα της μελέτης απέδειξαν χαμηλά επίπεδα εξειδίκευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των νοσηλευτών, καθώς και την αντίληψη τους ως προς την καταλληλότητα και τις δεξιότητες που διαθέτουν. Ο περιορισμένος χρόνος, η έλλειψη αυτονομίας, το αίσθημα εξάντλησης, οι εργασιακές σχέσεις και η έλλειψη κατάλληλης διοίκησης συνθέτουν τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να επέρχεται μη επαγγελματική ικανοποίηση και επομένως επιθυμία για αλλαγή εργασίας. Μεγάλη συμβολή στην δυσφορία των νοσηλευτών για το επάγγελμα τους έχουν: ο χαμηλός μισθός, οι ελάχιστες επαγγελματικές ευκαιρίες για ανέλιξη, παρά την ύπαρξη των προσοντούχων νοσηλευτών, καθώς και η άσχημη εικόνα του επαγγέλματος στην κοινωνία. Όπως αποδεικνύεται υπάρχει άμεση σχέση των συνθηκών εργασίας με την ικανοποίηση των νοσηλευτών και την παραμονή τους στη θέση εργασίας τους. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες εργασίας η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει την ικανότητα αλλά και την ικανοποίηση του για την ιδιότητα τους ως νοσηλευτής. Συμπεράσματα Συμπεραίνουμε την ανάγκη για ενίσχυση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και την καθιέρωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τα οποία θα βελτιώσουν την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την οριοθέτηση των καθηκόντων, τη μείωση των νυχτερινών βαρδιών, την αύξηση των μισθών και της αυτονομίας των νοσηλευτών, και ο επαρκής χρόνος για ποιοτική περίθαλψη θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανοποίησης και επομένως στην παραμονή της εργασίας τους. Επιπρόσθετος παράγοντας για ποιοτική περίθαλψη εκτός από τους προαναφερθέντες είναι η αναγκαία πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σε συνδυασμό με μία αποτελεσματική διοίκηση του νοσοκομείου, που θα αξιοποιήσει καλύτερα τους προσοντούχους νοσηλευτές, δίδοντας τους περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και συντονίζοντας κατάλληλα το προσωπικό, θα προάγει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου. (EL)
Today nursing has various problems such as staff inefficiency, inadequate education and difficult working conditions. Generally The present study intends in measuring the nurses΄ perception in matter involving the working environment, the quality of health care, job satisfaction as well as the ability to make professional decisions. Methods The survey respondents were 97 nurses and nurses΄ assistants out of overall 500 active nurses in the University Hospital in Iraklion. The number of nurses approached were 170, but only 97 responded. 80 of them filled in the whole questionnaire. The minimum age of the sample nurses was 24 whereas the maximum one was 45. Men participation comes up to 13, while there were 84 women participants. Questionnaire Belimage from the Belgium Katholic University of Leuven was used after it was translated. This multiple choice questionnaire is composed of five sections. Each of the thematic sections concerns a difficult field and studies the nurses΄ perception in various working matters. Results This study΄ findings showed low levels of specialty and continuous education for nurses as well as their perception concerning the suitability and skillfulness they have. Limited times autonomy shortage, the feeling of exhaustion, working relations and the lack of appropriate management form such a working environment that job dissatisfaction appears and, consequently, a change of work place shows up. A great contribution to the nurses΄ dissatisfaction provide the following factors: low salary, few chances for professional development, despite the existence of qualified nurses and also the bad image of the profession to the society. As it has been proved there is close connection between working conditions and nurses΄ satisfaction and their retention in the workplace. Regardless of the working conditions, the majority of people questioned states their ability and satisfaction for being nurses. Conclusions We conclude to the need for enforcing nursing training and the establishment of continuing educational programmes, which will improve their image to society. The improvement of working conditions with the limitation of duties, the reduction of night shifts, the raise on the salaries and the nurses΄ autonomy, as well as the adequate time for qualitative health care, will contribute to the enforcement of their work satisfaction, therefore they will retain in their positions. An additional factor for qualitative health care, besides the ones referred to, is the necessary hiring of nurses΄ staff. Combing an effective management of the hospital, which will utilize the nurses qualified in a better way by giving them more professional chances and coordinating the personnel appropriately, the quality of the given services of the hotel will be evolved (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Περιβάλλον εργασίας
Nursing shortage
Παροχή υπηρεσιών υγείας
Ποιότητα φροντίδας υγείας
Ποιότητα φροντίδας
Επαγγελματική ικανοποίηση
Εργατικό δυναμικό
Work force
Delivery of Health Care
Έλλειψη νοσηλευτών
Work environment
Job satisfaction
Quality of Health Care


Greek

2007-07-26


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)