Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του cross-linking στις περιπτώσεις θεραπείας του κερατόκωνου
The long -terms results of gross-linking in cases of ceratoconus

Πατρουδάκη, Μαρία

Κυμιωνής, Γεώργιος
Παναγοπούλου, Σοφία
Παλλήκαρης, Ιωάννης
Δετοράκης, Ευστάθιος

Σκοπός: Παρόλο που αρκετές μελέτες έχουν αναφερθεί σε αποτελέσματα της CXL μέχρι και 12 μήνες μετά από αυτήν, λίγες είναι αυτές οι οποίες αναφέρουν ενισχυτικά αποτελέσματα μετά από εφαρμογή της CXL στις περιπτώσεις κερατόκωνου μετά από δύο χρόνια παρακολούθησης. Κατά την παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της CXL σε ασθενείς με κερατόκωνο. Παρουσιάζουμε διαθλαστικά, τοπογραφικά, τομογραφικά και ενδοθηλιακά αποτελέσματα της CXL σε 22 ασθενείς (26 μάτια) με κερατόκωνο. Ασθενείς και Μέθοδος: Στη προοπτική μελέτη αυτή, εντάχθηκαν 26 οφθαλμοί (22 ασθενών, 13 αντρες και 9 γυναίκες) με προοδευτικό κερατόκωνο. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με την CXL, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Δρέσδης. Τα οπτικά και διαθλαστικά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειτηριτικά τον 1ο (n=22), 20 (n=22), 3ο (n=17,21 μάτια), 4ο (n= 10,12 μάτια) και 5ο (n=7,8 μάτια) χρόνο μετά από την CXL. Αποτελέσματα: Καμία διεγχειρητική και μετεγχειρητική επιπλοκή δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν από τους ασθενείς. Ο λογάριθμος της ελάχιστης γωνίας της ανάλυσης (LogMAR) μας δείχνει την μη διορθωμένη οπτική οξύτητα (UDVA) και την διορθωμένη οπτική οξύτητα (CDVA), βελτιωμένες σημαντικά από 0.87 ± 0.47 και από 0.30 ± 0.23 προεγχειρητικά σε 0.60 ± 0.39 (P = 0.002) και σε 0.18 ± 0.18 (P= 0.001) στο τελευταίο follow-up των ασθενών. Ο μέσος όρος των steep κερατομετρηκών μετρήσεων μειώθηκαν σημαντικά από 52.69 ± 6.48 Διοπτρίες (D) προεγχειρητικά σε 49.52 ± 4.55 D μετεγχειρητικά στο τελευταίο follow-up (P = 0.001). Ο μέσος όρος των flat κερατομετρικών μετρήσεων μειώθηκε σημαντικά από 47.95 ± 4.93 Διοπτρίες (D) προεγχειρητικά σε 45.75 ± 3.78 D στο τελευταίο follow-up (P = 0.001). Συμπεράσματα: Η CXL εμφανίζεται σαν μία αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος στο να σταματάει την κερατοειδική εκτασία, σε μια μακροχρόνια περίοδο παρακολούθησης έως 5 έτη μετεγχειρητικά. (EL)
Purpose: Although several studies have reported results up to 12 months after performing CXL, a few only studies have reported stiffening effect of the CXL treatment in keratoconus for period longer than 2 years after the procedure. In this case series, we present the long-term results of corneal collagen crosslinking (CXL) in patients with keratoconus. We present the long-term refractive, topographic, tomographic and endothelial outcomes of CXL in 22 patients (26 eyes) with keratoconus. Methods: In this prospective, interventional case series, 26 eyes (22 patients; 13 males and 9 females) with progressive keratoconus were enrolled. All patients underwent CXL treatment according to the Dresden protocol. Visual and refractive outcomes were evaluated preoperatively and at 1st (n= 22), 2nd (n=22), 3rd (n=17, 21 eyes), 4th (n=10, 12 eyes) and 5th year (n=7, 8 eyes), postoperatively. Results: No intraoperative or postoperative complications were observed in any of the patients. Logarithm of the minimum angle of resolution (LogMAR) mean uncorrected distance visual acuity (UDVA) and mean corrected distance visual acuity (CDVA) improved significantly from 0.87 ± 0.47 and 0.30 ± 0.23 preoperatively to 0.60 ± 0.39 (P = 0.002) and 0.18 ± 0.18 (P= 0.001) at last follow-up. Mean steep keratometry readings reduced significantly from 52.69 ± 6.48 diopters (D) preoperatively to 49.52 ± 4.55 D at last follow-up (P = 0.001). Mean flat keratometry readings reduced significantly from 47.95 ± 4.93 diopters (D) preoperatively to 45.75 ± 3.78 D at last follow-up (P = 0.001). Conclusions: CXL appears to be effective and safe in halting progression of corneal ectatic disorders over a long-term follow-up period up to 5 years postoperatively. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Κερατόκωνος
Διασύνδεση κερατοειδικού κολλαγόνου
Cross-linking
Keratoconous


Ελληνική γλώσσα

2014-04-10


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.