Ικανοποίηση των ηλικιωμένων από τις υπηρεσίες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Ηρακλείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Satisfaction of the elderly from the services of the Home Care program of the municipality of Heraklion
Ικανοποίηση των ηλικιωμένων από τις υπηρεσίες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Ηρακλείου

Περγάμαλη, Μαρία

Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Αλεγκάκης, Αθανάσιος

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, παρατηρείται μια αύξηση των ατόμων Τρίτης ηλικίας, τα οποία με την συμπαράσταση του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσπαθούν να επιτύχουν την παραμονή τους στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον συμμετέχοντας στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι». Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των ηλικιωμένων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ στο Δήμο Ηρακλείου και η διατύπωση προτάσεων και στρατηγικών για τη ενίσχυση των υπαρχόντων στρατηγικών, δομών ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, υγείας και ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 84 ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δ. Ηρακλείου. Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των ηλικιωμένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Home Care Satisfaction Measure (HCSM). Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας, εικάζεται ότι η πλειονότητα των ηλικιωμένων (90%) εμφανίζεται ευχαριστημένη τόσο από τις υπηρεσίες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και από το προσωπικό τους. Συνάγεται επίσης, ότι οι υπηρεσίες υγείας και η κοινωνική υπηρεσία παρέχονται στην πλειονότητα του δείγματος (80%) αλλά, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναδεικνύεται η επιθυμία τους για παροχή επιπλέον υπηρεσιών, πράγμα που καθιστά σαφή την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των προγραμμάτων. Για την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί καταγραφή των αναγκών των ηλικιωμένων και έρευνα αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας του θεσμού των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. (EL)
In Greece, like in most countries, a growth in the number of elderly is noted. Supported by the State and the local Public Administration, elderly, try to succeed in staying in their natural family environment by participating in the “Homecare” programs. The aim of the present study is the investigation of the satisfaction of the elderly regarding the offered services of the “Homecare” program in the municipality of Heraklion and the expression of suggestions and strategies for the reinforcement of the existing strategies, structures, so that possibilities of improvement of the living conditions, health and quality of the elderly’ s life will be created. The sample of the study is made up with 84 elderly that are served by the “Homecare” program of the municipality of Heraklion. The questionnaire, “Home Care Satisfaction Measure” (HCSM) was used for investigating the satisfaction of the elderly. According to the results of our study, it is concluded that the majority of the elderly (90%) appear to be satisfied from both the services of the “Homecare” programs and their carers. It can also be concluded that the health and social services are offered in the majority of the sample (80%). Yet their wish for the offer of more services appears to be rather interesting, something that makes the need for improvement of the program’ s function clear. For the offer of the best quality services, it seems necessary, the list of needs of the elderly and the assessment research of the progress so far, of the institution of the “Homecare” programs in the municipality of Heraklion, to be carried out, as well as to the whole Greece, having as goal the improvement of the offered services. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Older people Care
Υπηρεσίες υγείας ηλικιωμένων
Delivery of Health Care
Παροχή υπηρεσιών υγείας
Aged
Health Services for the Aged


Greek

2006-12-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)