Ένα Σύστημα Αποδοτικής Μεταφοράς www Πληροφορίας βασισμένο σε προτιμήσεις του χρήστη και στην Εκτίμηση της Κατάστασης του Δικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA System for Efficient Transfer of WWW Information based on User Preferences and Network Status Estimation
Ένα Σύστημα Αποδοτικής Μεταφοράς www Πληροφορίας βασισμένο σε προτιμήσεις του χρήστη και στην Εκτίμηση της Κατάστασης του Δικτύου

Πετσαγγουράκης, Εμμανουήλ (EL)
Petsaggourakis, Emmanouel (EN)

Κ. Κουρκουμπέτης

Ο Παγκόσμιος Δικτυακός Ιστός, γνωστότερος ως World Wide Web (WWW), είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη αλλά και η πιο γρήγορα εξελισσόμενη εφαρμογή στο χώρο των υπολογιστών. Ένα μειονέκτημά του είναι η έλλειψη γνώσης των συνθηκών που επικρατούν στο δίκτυο. Έτσι δεν μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα την συμπεριφορά του, με συνέπεια πολλές φορές να συμβάλει στην δημιουργία καταστάσεων συμφόρησης. Επίσης το HTTP, το πρωτόκολλο του WWW, έχει κάποιες εγγενείς αδυναμίες που προσθέτουν καθυστέρηση στην μεταφορά της πληροφορίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση της απόδοσης που παρέχεται στο χρήστη. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται με τα δύο αυτά θέματα. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τροποποιημένους WWW client και server. Μια άλλη διεργασία που εκτιμά παραμέτρους του δικτύου (καθυστέρηση, απώλειες πακέτων, διέλευση), συνεργάζεται με τον WWW server. Η γνώση της κατάστασης του δικτύου που του παρέχει, χρησιμοποιείται για την επιλογή της πιο ``κατάλληλης'' μεταξύ των διαφορετικών μορφών της ίδιας πληροφορίας. Η επιλογή δεν εξαρτάται μόνο από την κατάσταση του δικτύου αλλά και από τις προτιμήσεις του χρήστη. Για το σκοπό αυτό ορίσαμε την έννοια του profile του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να δώσει διαφορετικές προτεραιότητες στις διαφορετικές μορφές της πληροφορίας που ζητά (π.χ video, audio, text), εισάγοντας και χρονικούς περιορισμούς. Επεκτείναμε το HTTP ώστε να είναι εφικτή η γνωστοποίησή του από τον WWW client στον server. Από τα πειράματα που κάναμε με ποικίλα σενάρια λειτουργίας του δικτύου και πληροφοριών σε πολλαπλούς τύπους, φάνηκε ότι το σύστημά μας ανταποκρίνεται πολύ καλά στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που θέτει ο χρήστης. Επιπλέον στο HTTP αντικαταστήσαμε την τεχνική ``σύνδεση ανά αίτηση'' με ``συνδέσεις διαρκείας''. Με αυτόν τον τρόπο περισσότερα από ένα ζεύγη HTTP αιτήσεων/απαντήσεων εξυπηρετούνται από την ίδια σύνδεση, αποφεύγοντας το κόστος και την καθυστέρηση που προκαλείται με την εγκατάσταση/περάτωση πολλών συνδέσεων. Οι μετρήσεις που κάναμε με αντιπροσωπευτικές WWW σελίδες (ως προς το μέγεθος και τον αριθμό των ενσωματωμένων, σε αυτές, εικόνων), έδειξαν σημαντική βελτίωση της απόδοσης του HTTP. (EL)
World Wide Web (WWW) is the most common and faster evolved computer application nowadays. One of it's weaknesses is the lack of knowledge about the conditions that exists on the underlining network. So, it cannot adapt it's behavior appropriately, causing or contributing in congestion. Also HTTP, the protocol of WWW, has some inherent inefficiencies which add unnecessary delay on documents transfer. The above items results in a degradation of performance offered to the end users. The present work deals with both of these issues. The system we designed and implemented uses a modified WWW client and server. In addition a process that estimates network parameters (delay, packet loss, throughput) cooperates with the WWW server. The knowledge of network status is used for the selection of the ``best'' among different types of the same information. The selection depends not only on network status but also on user preferences. For that reason we define the notion of user profile. This allows users to order their preference for the format of the document they wish to retrieve (e.g. video, audio, text), including time constrains. We extend the HTTP protocol enabling the WWW client to communicate it to server. A case study with various scenarios of network activity and information of multiple types, showed that our system responds properly on user demands and constrains. Further more in the HTTP protocol we replaced the technique of one connection per request, with persistent connections. In this way, many HTTP requests/responses can be passed over the same connection, avoiding the overhead and latency caused by multiple connections setups. The measurements we have got with representative WWW pages (in size and number of inline images), showed a significant improvement of HTTP performance. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

α) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες, β) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
WWW, HTTP, preferences, performance, user profile, network status


1996-11-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.