Αποσαφήνιση των φυλογενετικών σχέσεων των ερπετών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αποσαφήνιση των φυλογενετικών σχέσεων των ερπετών

Καρδαμάκη, Αφροδίτη

Πουλακάκης, Νικόλαος

Εδώ και αιώνες γίνεται προσπάθεια για την αποσαφήνιση των σχέσεων των ερπετών. Κάποια από τα κύρια ερωτήματα που έχουν απασχολήσει και απασχολούν ακόμα και σήμερα τους επιστήμονες είναι: ποια είναι η σχέση μεταξύ των χελωνών, των κροκόδειλων και των φολιδωτών, ποιες ομάδες μέσα στα ερπετά είναι μονοφυλετικές και ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ και μέσα στις τάξεις και υποτάξεις των ερπετών; Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η φυλογένεση 153 αντιπρόσωπων 42 οικογενειών των ερπετών χρησιμοποιώντας ως δείκτες το σύνολο του μιτοχονδριακού γονιδιώματος (37 γονίδια) και 3 πυρηνικά γονίδια (RAG-1, RAG-2, c-mos). Η τοπολογία που προέκυψε αποκαλύπτει ότι οι χελώνες ανήκουν στα διάψιδα ερπετά και υποστηρίζει τη μονοφυλία των Ophidia, Amphisbaenia, Anguimorpha και Gekkota. Ενώ αντίθετα, απορρίπτεται η μονοφυλία των Scincomorpha και Platynota. Επιπλέον, όπως έχει διατυπωθεί και από προηγούμενες μελέτες υποστηρίζεται η αδερφή σχέση μεταξύ των Amphisbaenia και Lacertidae, και μεταξύ των Ophidia και Acrodonta. Μέσα στα Cryptodira υποστηρίζεται η αδερφή σχέση των Chelydridae-Kinosternoidea, και απορρίπτεται η μονοφυλία των Trionychoidea, τα οποία εμφανίζονται ως παραφυλετικά. Επιπλέον, μέσα στα Amphisbaenia υποστηρίζεται η αδερφή σχέση των Blanidae με τον κλάδο των Amphisbaenidae-Trogonophiidae. Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει η φυλογένεση των ερπετών, αποκαλύπτει ότι χρήζει συστηματικής αναθεώρησης και επιπλέον μελέτης για την πλήρη επίλυση των σχέσεων. (EL)
Many studies have been performed for the clarification of reptiles’ taxonomy. Some of the basic unanswered so far questions are: what is the relationship between turtles, crocodiles and squamata, which groups are monophyletic and what are the intra- and inter - orders and suborders relationships of reptiles? Here, the phylogeny of 153 representatives out of 42 families of reptiles was examined by means of molecular markers (complete mitochondrial genome, 37 genes and three nuclear genes, RAG-1, RAG-2, c-mos). Based on the produced topology turtles belong to diapsid reptiles and Ophidia, Amphisbaenia, Anguimorpha and Gekkota recognized as monophyletic groups. On the contrary, the monophyly of Scincomorpha and Platynota is rejected. Moreover, it is supported the sister group relationship between Amphisbaenia and Lacertidae, and Ophidia and Acrodonta. Within Cryptodira the grouping of Chelydridae-Kinosternoidea is supported, whereas the monophyly of Trionychoidea is rejected. Finally, in Amphisbaenia, the clade of Amphisbaenidae/Trogonophiidae is more closely related to Blanidae. In total, the reptiles’ phylogeny presented here reveals the need of its systematic reevaluation and additional investigation to fully resolve the relationships among reptiles. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Συστηματική
Molecular phylogeny
Mitochondrial markers
Taxonomy
Πυρηνικοί δείκτες
Nuclear markers
Μιτοχονδριακοί δείκτες
Μοριακή φυλογένεση


Ελληνική γλώσσα

2012-07-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.