Επιφανειακή δυναμική μειγμάτων κολλοειδών με πολυμερή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSurface Dynamics of Colloid Polymer Mixtures
Επιφανειακή δυναμική μειγμάτων κολλοειδών με πολυμερή

Βουδούρης, Παναγιώτης Ευάγγελος
Voudouris, Panayiotis

Πετεκίδης, Γεώργιος
Loppinet, Benoit

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μειγμάτων κολλοειδών με πολυμερές κοντά σε μια επιφάνεια. Η μεγάλη διαφορά στην ‘χαλαρότητα’ ανάμεσα στις σκληρές σφαίρες των κολλοειδών και των πολυμερικών γραμμικών αλυσίδων στα μείγματα αυτά, οδηγούν σε ένα πλούσιο διάγραμμα φάσης. Πιο συγκεκριμένα η έλξη μεταξύ των σωματιδίων που οφείλεται στην παρουσία του πολυμερούς στην διασπορά έχει σαν αποτέλεσμα να διαχωρίζεται το μείγμα σε μια φάση υψηλής συγκέντρωσης σε κολλοειδές και χαμηλής συγκέντρωσης σε πολυμερές (‘υγρή’ φάση) και σε μια φάση που είναι πυκνή σε πολυμερές και αραιή σε κολλοειδές (‘αέρια’ φάση). Παράλληλα με τον φασικό διαχωρισμό του μείγματος έχει βρεθεί θεωρητικά και πειρατικά πως δημιουργείται ένα στρώμα διαβροχής της ‘υγρής’ φάσης ανάμεσα στην επιφάνεια του γυάλινου δοχείου και την ‘αέρια’ φάση. Πειράματα δυναμικής σκέδασης φωτός χρησιμοποιώντας αποσβενύμμενο κύμα (Evanescent Wave Dynamic light Scattering) που πραγματοποιήσαμε επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτού του στρώματος διαβροχής και έδειξαν πως οι δυναμικές του διαδικασίες είναι παρόμοιες και λίγο πιο γρήγορες από αυτές της ‘υγρής’ φάσης. Επιπλέον θέλοντας να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας, εξετάσαμε την δυναμική μιας πυκνής διασποράς κολλοειδών σωματιδίων ιδίας συγκέντρωσης με αυτήν της υγρής φάσης. Στη περίπτωση αυτή βρέθηκε πως η δυναμική των σωματιδίων κοντά σε μια επιφάνεια είναι ιδία με αυτή σε τρεις διαστάσεις (bulk). Τέλος σύγκριση της πυκνής διασποράς σε κολλοειδές με την ‘υγρή’ φάση έδειξε ότι η κίνηση των σωματιδίων στο bulk δεν επηρεάζεται από την παρουσία του πολυμερούς. Αντίθετα κοντά σε μια επιφάνεια το πολυμερές φαίνεται να είναι υπεύθυνο στην σημαντική αργοπορία των σωματιδίων. (EL)
The aim of this work was the study of the dynamic behavior of colloid polymer mixtures near a surface. The large difference of softness between hard spheres and soft polymer chains leads to a rich phase diagram for these mixtures. In particular the affective interaction between the colloids resulting from the presence of the polymers leads to a phase separation between a colloid rich and polymer poor phase (liquid phase) and a colloid poor and polymer rich phase (gas phase). Along with the phase separation it has been proposed theoretically and observed experimentally that the liquid phase preferentially lies at the surface of the gas phase. Here we performed evanescent wave dynamic light scattering experiments which confirmed the presence of the wetting layer and also indicate that the dynamic process of the wetting layer are similar and a bit faster than the liquid phase. Moreover in order to compare our results we examined a pure colloidal suspension with the same concentration with the liquid phase. In that case we found that the dynamics of the particles near the surface is the same with their dynamics in 3D. Finally by comparing our measurements of the concentrated suspension with the liquid phase we observed that the particle’s motion doesn’t getting affected by presence of the polymer. Despite that, near a hard wall is not the same case since the polymers are responsible for the significant delay of the particles near the surface. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας
Πολυστυρένιο
Υγρή – Αέρια Φάση
Evanescent Wave Dynamic Light Scattering
Polystyrene
Liquid – Gas Phase
Wetting layer
Surface Dynamics
Polymethylmethacrylate
Δυναμική Σκέδαση Φωτός Αποσβενύμμενου Κύματος
Δυναμική κοντά σε Επιφάνεια
Colloid Polymer Mixtures
Μείγματα Κολλοειδών με Πολυμερή
Στρώμα Διαβροχής


Ελληνική γλώσσα

2007-07-06


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.