Βιβλιογραφική επισκόπηση των επιδράσεων του τροποσφαιρικού όζοντος στις βιοχημικές παραμέτρους των εδώδιμων φυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEnextensive bibliographic survey of the impact of tropospheric ozone on the biochemical properties of edible plants
Βιβλιογραφική επισκόπηση των επιδράσεων του τροποσφαιρικού όζοντος στις βιοχημικές παραμέτρους των εδώδιμων φυτών

Ψαρουδάκη, Αντωνία (EL)
Psaroudaki, Antonia (EN)

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι συγκεντρώσεις του όζοντος, βρίσκονται σε μια διαρκή άνοδο. Τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος, είναι περισσότερο από το διπλάσιο από ότι ήταν εκατό χρόνια πριν και προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με πιο γρήγορο ρυθμό στο μέλλον. Το όζον είναι ένας ισχυρά μεταφερόμενος ρύπος και επομένως τα υψηλά επίπεδα του, θεωρούνται ως διασυνοριακό πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς. Στην περιοχή της Μεσογείου οι τιμές εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές, μάλιστα οι μέσες μηνιαίες τιμές από τον σταθμό της Φινοκαλιάς στην ανατολική Μεσόγειο (Κρήτη) είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και καθ' όλη σχεδόν την διάρκεια του έτους, προφανώς εξαιτίας της μεγάλης ηλιοφάνειας στην περιοχή. Τα αρνητικά αποτελέσματα του όζοντος στις καλλιέργειες, είναι γνωστά εδώ και πενήντα χρόνια ,αλλά τις τελευταίες δεκαετίες το όζον έχει αρχίσει να γίνεται σοβαρός παράγοντας ανησυχίας για τις καλλιέργειες ,τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι οι παρούσες συγκεντρώσεις του ρύπου, είναι αρκετά υψηλές ώστε να προκαλέσουν μειώσεις στην παραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών και να επηρεαστεί η σύνθεση και η ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων. Έχει αξιολογηθεί, ότι μια μείωση 25% του περιβαλλοντικού όζοντος, θα παρείχε τα οφέλη τουλάχιστον $1-2 δισεκατομμύρια ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα στοιχεία από τις συγκεντρώσεις όζοντος στην περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ελλάδας κατά τα τελευταία έτη. Δίνονται στοιχεία φυσιολογίας των φυτών ώστε να κατανοηθεί η πορεία εισόδου και διακίνησης του όζοντος στους φυτικούς ιστούς καθώς και τα φυτοτοξικά του αποτελέσματα. Καταγράφονται οι μέχρι τώρα μελέτες που σχετίζονται με τις επιδράσεις των αυξημένων επιπέδων όζοντος στα διάφορα φυτικά εδώδιμα είδη στην περιοχή της Μεσογείου. Τέλος εξετάζονται φυτά σημαντικά για την διατροφή των ανθρώπων της Μεσογείου αλλά και γενικότερα της Ευρώπης σε σχέση με την επίδραση του όζοντος στην διατροφική τους αξία. Τα φυτά έχουν χωριστεί σε δυο κατηγορίες ανάλογα με το εδώδιμο μέρος τους. Στην πρώτη ομάδα, παρουσιάζονται φυτά των οποίων καταναλώνονται οι καρποί ή άλλα αποθηκευτικά όργανα (κόνδυλοι) και στα οποία η επίδραση του όζοντος στα θρεπτικά συστατικά είναι δευτερογενής και σχετίζεται με τους μηχανισμούς φόρτωσης των φλοιωμάτων και την μεταφορά των προϊόντων φωτοσύνθεσης. Στη δεύτερη ομάδα, παρουσιάζονται φυτά των οποίων τα εδώδιμα μέρη είναι τα φύλλα τους (φυλλώδη λαχανικά) και στα οποία η επίδραση του όζοντος μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτογενής, μια και άμεσοι στόχοι της φυτοτοξικής του δράσης είναι τα φύλλα, τα οποία αποτελούν μέσω των στοματίων τους, τις εισόδους του όζοντος στους φυτικούς ιστούς. Και στις δυο ομάδες έχουν παρουσιαστεί δυσμενείς επιδράσεις στην αύξηση και στην απόδοση των φυτών εξαιτίας υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στην τροπόσφαιρα. Σε σχέση με την ποιότητα και την διατροφική αξία των προϊόντων οι επιδράσεις του όζοντος στην πρώτη ομάδα αφορούν κυρίως τα μακροθρεπτικά συστατικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες) ενώ στην δεύτερη ομάδα υπάρχουν επιδράσεις σε μικροθρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες. Έχουν επίσης αναφερθεί αλλαγές σε διάφορες αντιοξειδωτικές ουσίες των φυτών καθώς και αλλαγές σε αντιθρεπτικούς παράγοντες όπως τα αλκαλοειδή στην πατάτα. (EL)
Ozone concentrations have been constantly increasing since the second half of the 19th century. During the last century, tropospheric ozone levels have more than doubled and they are expected to continue to increase at an even faster rate in the future. Ozone is a powerful transported pollutant and it is therefore considered as a cross-border problem with serious repercussions on living organisms. In the Mediterranean area, the values of this pollutant are particularly high; monthly average values from the station of Finokalia in eastern Mediterranean (Crete) are among the highest in Europe during the whole year probably because of the large amount of sunshine in the region. The negative impacts of the ozone on cultivated areas have been known for the last fifty years. However, during the last decades, ozone has started to become a major cause for concern for cultivated areas, in Europe as well as in the United States. There is substantial evidence that current concentrations of this pollutant are high enough to cause a decrease in the production of cultivated plants and to affect the composition and variety of ecosystems. It has been estimated that a 25% decrease in the environmental ozone would bring an annual profit of at least $1-2 billion in the United States only. This study includes data regarding ozone concentrations in the Mediterranean area and Greece, in particular, during the last years. Physiology data of the plants are presented here in order to offer a better understanding of the entrance and transfer course of the ozone inside plant tissues as well as its phytotoxic results. The study also includes data from previously conducted studies regarding the impact of increased ozone levels in different edible plants in the Mediterranean area. Finally, the study also examines important plants for the nutrition of Mediterranean people as well as people from all over Europe regarding the impact of ozone in their nutritional value. Plants have been divided in two categories according to their edible part. The first group included plants, whose edible parts are their fruit or other storage organs (root tubers). Ozone impact in the nutritional components of these plants is secondary and related with phloem loading mechanisms and photosynthetic product transport. The second group includes plants whose edible parts are their leaves (leaf vegetables) and where ozone impact can be characterized as primary, given the fact that the immediate goals of its phytotoxic action are the leaves. Leaves constitute the entry points of the ozone, through their stomata, into the plantlike tissues. Both groups have exhibited dismal effects in the growth and development of plants due to the high concentrations of ozone in the troposphere. With relation to the quality and nutritional value of products, the effect of ozone in the first group concerns mainly the macro-nutrients (carbohydrates, proteins), while in the second group the effect concerns mostly the micro-nutrients such as vitamins. Changes in different anti-oxidative plant substances have also been reported as well as changes in anti-nutritional factors such as alkaloids in potatoes. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2007-11-01
2004-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.