Ορολογικός έλεγχος συγγενών λοιμώξεων στην κύηση : Γ.Ν Αγίου Νικολάου 2017-2018

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Seroprevalence of perinatal infections among pregnant women in Crete
Ορολογικός έλεγχος συγγενών λοιμώξεων στην κύηση : Γ.Ν Αγίου Νικολάου 2017-2018

Κατσουράκη, Μαρία

Παπαευαγγέλου, Βάνα
Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Δημητρίου, Ελένη

Εισαγωγή: Οι συγγενείς λοιμώξεις είναι αιτίες θνησιμότητας και θνητότητας σε όλο τον κόσμο. Επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παθογόνων που μπορούν να δράσουν βλαπτικά στο έμβρυο, κάποια από αυτά μπορούν να έχουν υπολογίσιμη επίδραση στην δημόσια υγεία όπως η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C, ο HIV, το toxoplasma gondii, ο CMV , η ερυθρά. Η βαρύτητα και η χρονιότητα των επιπλοκών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού που ενδέχεται να επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες ή ακόμα και το θάνατο. Μέθοδοι:Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλες οι γυναίκες που γέννησαν στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου (Μ/Γ ΓΝΑΝ) από 1/1/2017 έως 31/12/2018. Καταγράφηκαν οι ορολογικοί δείκτες όσον αφορά την HBV, HCV, HIV, Toxoplasma gondii, CMV, και Rubella ανά καταγωγή και ηλικία των εγκύων και υπολογίστηκε η οροεπίπτωση σε κάθε κατηγορία νοσήματος, καταγωγής και ηλικιακής ομάδας. Στις περιπτώσεις μη ανοσίας έναντιστοToxoplasmagondii και CMV καταγράφηκαν οι επαναληπτικοί έλεγχοι καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αποτελέσματα: Το σύνολο των γυναικών που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη οροεπίπτωσης εγκύων γυναικών ήταν 1128 (586 για το 2017 και 534 για το 2018). Με βάση την καταγεγραμμένη ιθαγένεια από τα στοιχεία που διατηρήθηκαν στην μαιευτική κλινική οι γυναίκες διαχωρίστηκαν με κριτήρια συχνότητας και εγγύτητας σε 4 μεγάλες κατηγορίες (Ελλάδα, Βαλκάνια, Υπόλοιπη Ευρώπη, Υπόλοιπος Κόσμος). Η οροεπίπτωση του HBsAg ήταν 0,3% (0,1%-1,1%) για το 2017 και 0,6% (0,2%-1,5%) για το 2018 (p=0,580). Οι δύο θετικές περιπτώσεις του HBsAg το 2017 ανήκουν στην περιοχή «Βαλκάνια» (95% ΔΕ: 0,0%-3,6%) ενώ από τις 3 θετικές του 2018, η μία ανήκει στην Ελλάδα 0,16% (95%ΔΕ: 0,0%-0,7%) και οι άλλες δύο στην περιοχή «Υπόλοιπος κόσμος»- από τις 10- με ποσοστό 20% (95%ΔΕ: 0,0%-44,8%). Δεν υπήρξαν νέες περιπτώσεις ασθενειών HBV, HCV, HIV, CMV, Toxoplasma gondii, Rubella. Η οροεπίπτωση των IgGαντισωμάτων των ασθενειών CMV, Toxoplasma gondii, Rubella μελετήθηκε ως προς το σύνολο των γυναικών αλλά και ως προς τη τοποθεσία και ηλικιακή κατανομή. Η οροεπίπτωση των IgGτου CMV ήταν 67,4% (95% ΔΕ: 63,5%-71,1%) για το 2017 και 66,3% (95%ΔΕ: 62,2%-70,2%) για το 2018. Οι αντίστοιχες τιμές για το Toxoplasma gondi ήταν 22,4% (95%ΔΕ:19,1%-25,9%) για το 2017 και 21,7% (95%ΔΕ: 18,4%-25,4%) για το 2018. Παρόμοια για τηRubella ήταν 87,4% (95%ΔΕ: 84,5%-89,9%) για το 2017 και 87,5% (95%ΔΕ: 84,4%-90,1%). Συζήτηση:Η παρούσα μελέτη αφορά στην οροεπίπτωση των συγγενών λοιμώξεων (HBV,HCV,HIV,Toxoplasma gondii, CMV , Rubella) στο μαιευτήριο του ΓΝΑΝ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν σημαντικά στοιχεία και δεδομένα για τον πληθυσμό που κατοικεί στον νομό Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι ο πληθυσμός του νομού και κατ΄ αναλογία της Κρήτης ως σύνολο εμφανίζει χαμηλή επίπτωση για τις νόσους HBV,HCV,HIV.Η οροεπίπτωση αυτή είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ομάδες πληθυσμού της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και των Η.Π.Α..Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού, ελέγχου των επίνοσων εγκύων, αλλά και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης και διασποράς των νόσων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και σε εξάλειψή τους. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατό να βελτιωθεί η δημόσια υγεία και να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, όπως και το αντίστοιχο των πολιτών. Όσον αφορά το Toxoplasma gondii, η οροθετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα ανάμεσα στις εγκύους γεγονός που τις καθιστά επιρρεπείς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ενώ όσον αφορά τον CMV τα στοιχεία οροθετικότητας είναι μάλλον ενθαρρυντικά για προφύλαξη από νόσηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τέλος, όσον αφορά τη Rubella φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης και νόσησης σε παιδική ηλικία που διασφαλίζει την προφύλαξη των επίνοσων εγκύων σε ικανοποιητικό βαθμό. (EL)
Backround: Congenital infections can cause mortality and morbidity in all over the world, since there are numerous pathogens that can affect severely the fetus and impact the public health. Among them the most distinctive are hepatitis B, C, HIV, CMV, Toxoplasma gondii and rubella. The severity and the longterm of these diseases vary and can affect permanently the children and even cause death. In these cases the prevention through vaccination, health control of the pregnants and mostly through information about the ways of transmission of the diseases can occur to the reduction and hopefully to the extinction of the problem. Methods: Demographic and serological data of all the pregnant women who delivered from January 2017to December 2018 in the public hospital of Agios Nikolaos were collected. Seroprevalence was estimated for HBV, HCV, HIV, Toxoplasma gondii, CMV and Rubella. Results were compared among ethnic groups and according to age. Results: A total of 1128 medical records of routine prenatal screening were studied.The most prelevant age group of the participants was 30-39years.Their origin was Greek 74,6% for 2017 and 77,3% for 2018 and second more frequent “Balcania” 22,5% for 2017 18,7% for 2018. The mean seroprevalence was 0,3% for HBV, 22,4% and 21,7 for Toxoplasma gondii for 2017 and 2018 respectively, 67,4% and 66,5% for CMV for 2017 and 2018 respectively and 87,4% and 87,5% for Rubella for 2017 and 2018 respectively while neither HCV or HIV were detected. The seroprevalence of Greek women for HBV was 0,1% while from “Balkania” had a higher seroprevalence of 1,5%. Rubella immunity was documented in 87,4% of pregnant women. Discussion: The present study concerns the effects of the congenital diseases (HBV, HCV, HIV, Toxoplasma gondii, CMV, Rubella) at Agios Nikolaos Public hospital. Important elements and facts raised which concern the inhabitants of the region of Lassithi. More specilically, the results indicate that the local population and the population of the island of Crete as a whole presents a low effectiveness in diseases such as HBV, HCV and HIV. Seroprevalence of Toxoplasma gondiiin Agios Nikolaos is low, putting women in high risk of getting affected during pregnancy.On the opposite side, seroprevalence of CMV is high giving protection to women during pregnancy. The prevention through control policies, vaccination, and routine health policies can reduction them. Concerning Rubella, the immunity is around 87,5% which can be improved in the future to the optimal target of >95%. Vaccination programs , and education of the obstrectic stuff may help recognizing vulnorable women even at the discharge of the hospital. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Rubella
Οροεπίπτωση
Μετάδοση απο μητέρα σε παιδί
Toxoplasma gondii
HIV
Συγγενής λοίμωξη
HCV
Κάθετη μετάδοση
HBV
CMV


Ελληνική γλώσσα

2019-07-17


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.