Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1950 (EL)
Population of Greece of the census of 16 October 1940
Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

Έκδοσις περιέχουσα τα επίσημα ονόματα των διοικητικών υποδιαιρέσεων και των πόλεων και χωρίων συμφώνως πρός την εγκριθείσαν υπό του Συμβουλίου Τοπωνυμίων ορθήν γραφήν και εκφοράν (EL)
Edition containing the formal names of the cities and villages administrative subdivisions according to the correct writing and spelling approved by the Council of Place Names (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Απογραφή πληθυσμού, 1940 (EL)
Greece - Population census, 1940 (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1950


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.