Οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου (EL)
The intuitive perceptions of Kindergarten children , Primary School and High School School in problems of sum of two dice with the help of a microcosm (EN)

Καφούση (Sonia Kafoussi), Σόνια
Μαλισιόβα (Eleftheria Malisiova), Ελευθερία
Φεσάκης (Giorgos Fesakis), Γιώργος

Τα παιδιά από νεαρή ηλικία οικοδομούν διαισθητικές αντιλήψεις για τις πιθανότητες, οι οποίες είναι προσαρμόσιμες μέσω κατάλληλων μαθησιακών παρεμβάσεων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τη δυνατότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών και δυναμικών αναπαραστάσεων παρέχουν νέες δυνατότητες στην μάθηση των στοχαστικών εννοιών. Στην εργασία παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης σχετικά με την επίδραση ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού παιχνιδιού-μικρόκοσμου στην ανάπτυξη διαισθητικών αντιλήψεων για την έννοια της πιθανότητας. Ο προτεινόμενος μικρόκοσμος βασίζεται στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών και η μελέτη της επίδρασης του αφορά σε παιδιά του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Τα πειραματικά ευρήματα υποστηρίζουν τη μαθησιακή αξία του προτεινόμενου μικρόκοσμου στη διάγνωση πρωτογενών και τη διαμόρφωση δευτερογενών διαισθητικών αντιλήψεων για πιθανολογικές έννοιες στο πλαίσιο ελκυστικής μαθησιακής δραστηριότητας. (EL)
Children from a young age construct intuitive perceptions about the probability concepts that are adaptable through appropriate learning interventions. The computers with the capability of generating large sequences of random numbers and multiple dynamic representations of phenomena offer new opportunities to stochastic concepts learning. In this paper we present a case study on the impact of a software microworld-game in intuitive concept of probability development. The proposed microworld problem is based on the sum of two dice and the study of its impact concerns to kindergarten, middle school, and junior high school children. The experimental fi ndings support the learning value of the proposed microworld in the diagnosis of primary and secondary intuitive perceptions of probabilistic concepts in the context of an attractive and engaging learning activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μελέτη περίπτωσης (EL)
case study (EN)

ΤΠΕ, Πιθανότητες, Διαισθητικές αντιλήψεις (EL)
Διδακτική των Μαθηματικών (EL)
Mathematics Education (EN)
ITC, Probabilities, Intuitive perceptions (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-01


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; No 6 (2011): ; 11 - 37 (EL)
Research in Mathematics Education; No 6 (2011): ; 11 - 37 (EN)

Copyright (c) 2017 Giorgos Fesakis, Sonia Kafousi, Eleutheria Malisiova (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.