ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (EL)
TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY. LEARNING IN GENUINE ENVIRONMENTS SUPPORTED BY PARENTS AND SCHOOL (EN)

Χρυσικού (Vasiliki Chrysikou), Βασιλική

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας-δράσης, όπου η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών σε μαθητές με νοητική αναπηρία εξετάζονται ως κοινωνικά και πολιτισμικά ενταγμένες διαδικασίες. Ο στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί με ποιον τρόπο η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες χρηματικών συναλλαγών στην κοινότητα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονταν οι μητέρες να υλοποιήσουν παρόμοιες δράσεις εκτός του σχολικού πλαισίου. Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται ότι οι συζητήσεις με τις μητέρες ενίσχυσαν την επιλογή διδακτικών στόχων και πλαισίων μάθησης που έχουν νόημα για τους μαθητές. Αντίθετα, παράγοντες όπως οι αντιλήψεις των μητέρων για την κοινωνική ένταξη-και κυρίως για το στίγμα των ατόμων με αναπηρία-περιόρισαν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες εκτός του σχολικού πλαισίου. (EL)
The present study is part of a broader action research, where the teaching of mathematics to students with intellectual disability and the students’ learning of mathematics are considered as socially and culturally integrated processes. The aim of the research was to study how the establishment of school and family collaboration influences the educational process and the active participation of the students in social activities that contribute to the development of mathematical thinking. The students participated in activities involving money dealings, while the mothers were encouraged to engage their children in similar actions implemented outside of the school context. The results showed that discussions with the mothers reinforced the choice of learning objectives and learning contexts that make sense to the students. On the contrary, factors such as mothers’ perceptions about social inclusion- and mainly for stigma of people with disabilities-limited students’ active participation in activities outside the school context. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
έρευνα-δράση (EL)
action research (EN)

χρηματικές συναλλαγές (EL)
συνεργασία σχολείου-οικογένειας (EL)
κοινωνική ένταξη (EL)
Διδακτική των Μαθηματικών (EL)
νοητική αναπηρία (EL)
school-family collaboration (EN)
Mathematics Education (EN)
social integration (EN)
money dealings (EN)
intellectual disability (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-12-01


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; No 10 (2017): ; 73-90 (EL)
Research in Mathematics Education; No 10 (2017): ; 73-90 (EN)

Copyright (c) 2017 Βασιλική Χρυσικού (Vasiliki Chrysikou) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.