Αξιολόγηση μη γραμμικών μαθηματικών προτύπων για την περιγραφή της ανάπτυξης και της γονιμότητας της καρπόκαψας της μηλιάς σε σταθερές θερμοκρασίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση μη γραμμικών μαθηματικών προτύπων για την περιγραφή της ανάπτυξης και της γονιμότητας της καρπόκαψας της μηλιάς σε σταθερές θερμοκρασίες (EL)
Evaluation of non-linear models to describe development and fertility of codling moth at constant temperatures (EN)

Fathipour, Y.
Ranjbar Aghdam, H.
Kontodimas, D. C.

Μελετήθηκε η ανάπτυξη των ατελών σταδίων και η γονιμότητα των θηλέων της καρπόκαψας της μηλιάς Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Tortricidae) σε σταθερές θερμοκρασίες. Για την καλύτερη περιγραφή των δύο αυτών βιολογικών παραμέτρων ακολούθησε αξιολόγηση μη γραμμικών μαθηματικών υποδειγμάτων η οποία, εκτός από τον συντελεστή προσδιορισμού (R2) και το άθροισμα τετραγώνων του υπολοίπου (RSS), βασίστηκε επιπλέον και στον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (R2adj) και στο πληροφοριακό κριτήριο του Akaike (Akaike information criterion - AIC). Δοκιμάστηκαν οι εξισώσεις των Enkegaard, Αναλυτή, Bieri 1 και Bieri 2, οι οποίες έδειξαν καλή προσαρμογή στα δεδομένα, ιδιαίτερα της ανάπτυξης των ατελών σταδίων [R2, R2adj, RSS και AIC κυμάνθηκαν από 0,9673-0,9917, 0,8601-0,9861, 0,08-6,7x10-4 και (-75,29) – (-46,26) αντίστοιχα]. Η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης (Topt) και το ανώτερο θερμοκρασιακό όριο (Tmax) υπολογίστηκαν ικανοποιητικά από όλα τα πρότυπα (Topt: 29,9-31,2oC και Tmax: 35,9-36,7oC). Το κατώτερο θερμοκρασιακό όριο (Tmin) υπολογίστηκε ικανοποιητικά από την εξίσωση Bieri-1 (9,9-10,8oC) ενώ υποεκτιμήθηκε από την εξίσωση Αναλυτή (7,0-8,4oC). Στα δεδομένα της γονιμότητας υπήρξε καλύτερη προσαρμογή στους 30oC, (δηλαδή κοντά στην ιδανική θερμοκρασία) [R2 ,R2adj, RSS και AIC κυμάνθηκαν από 0,6966-0,7744, 0,5756-0,6455, 2,44-3,33 x10-4 και (-9,15)-7,15 αντίστοιχα]. (EL)
Developmental rate of immature stages and age-specific fertility of females of codling moth at constant temperatures was modeled using non-linear models. The equations of Enkegaard, Analytis, and Bieri 1 and 2 were evaluated based on the value of adjusted R2 (R2adj) and Akaike information criterion (AIC) besides coefficient of determination (R2) and residual sum of squares (RSS). All models have goodness of fit to data especially for development [R2, R2adj, RSS and AIC ranged 0.9673-0.9917, 0.8601-0.9861, 0.08-6.7x10-4 and (-75.29) – (-46.26) respectively]. Optimum temperature (Topt) and upper threshold (Tmax) were calculated accurately (Topt and Tmax ranged 29.9-31.2oC and 35.9-36.7oC) by all models. Lower temperature threshold (Tmin) was calculated accurately by Bieri-1 model (9,9-10,8oC) whereas Analytis model (7,0-8,4oC) underestimated it. As far as fertility is concerned the respective values were better fitted near the optimum temperature (in 30oC) [R2 ,R2adj, RSS and AIC ranged 0,6966-0,7744, 0,5756-0,6455, 2,44-3,33 x10-4 and (-9,15)-7,15 respectively]. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
development (EN)
codling moth (EN)
fertility (EN)
temperature (EN)
Biological sciences (EN)
non-linear models (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 1 (2011); 3-16 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 1 (2011); 3-16 (EN)

Copyright (c) 2017 H. Ranjbar Aghdam, Y. Fathipour, D. C. Kontodimas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.