Συσχέτιση μεταξύ ποικιλίας φυτών ξενιστών και αφθονίας ειδών της οικογένειας Coccidae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυσχέτιση μεταξύ ποικιλίας φυτών ξενιστών και αφθονίας ειδών της οικογένειας Coccidae (EL)
Species richness and host-plant diversity are positively correlated in Coccidae (EN)

Gullan, P.J.
Lin, Y.P.
Cook, L.G.

Οι αλληλεπιδράσεις φυτοφάγων εντόμων και των φυτών ξενιστών τους είναι από τις πιο βασι- κές βιολογικές σχέσεις. Αν και υπάρχουν πολλά δεδομένα για τις σχέσεις κοκκοειδών εντόμων με τους ξενιστές τους, εντούτοις δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δημιουργηθεί μια σύνθεση αυτών των πληροφοριών. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τις σχέσεις φυτών ξενι- στών με είδη της οικογένειας Coccidae που είναι η τρίτη σε αφθονία ειδών στην υπεροικογέ- νεια Coccoidea. Συγκρίναμε δεδομένα σχέσεων φυτών ξενιστών με είδη της παραπάνω οικο- γένειας που ήταν διαθέσιμα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως το ScaleNet και από τη βιβλιογραφία και εκτιμήσαμε την αφθονία ειδών σε επίπεδο οικογένειας φυτών ξενιστών. Πα- ρόμοια με άλλες ομάδες εντόμων τα είδη της οικογένειας Coccidae παρουσιάζουν υψηλή εξει- δίκευση ως προς τον ξενιστή τους, με το 64% των ειδών να απαντώνται σε μία μόνο οικογέ- νεια φυτών. Παρατηρήθηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ αφθονίας ειδών ανά οικογένεια φυ- τών αγγειοσπέρμων και αφθονία ειδών της οικογένειας Coccidae (P < 0.0001). Ωστόσο, η πα- ρουσία αρκετών εξαιρέσεων (Orchidaceae και Asteraceae ειδικότερα) μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι σχέσεις φυτών ξενιστών και ειδών της οικογένειας Coccidae είναι πιο περίπλοκη από ότι έδειξε η ανάλυση συσχέτισης. (EL)
The interactions between insect herbivores and their hosts are among the most fundamental biological associations. Although there are many data available on the host associations of scale insects, there have been few attempts to synthesize the available information. Here we examine host associations of Coccidae, the third most species-rich family of scale insects. We compare host-plant data for most species of coccids that were available from online databases, especially ScaleNet, and the literature, with species richness estimates for host-plant families. Similar to most insect groups, coccids showed high host specialization with about 64% of species recorded from only a single plant family. Analysis of the relationship between species richness of host-plant families and the number of species of coccids recorded on these plants showed a significant positive correlation between host-plant species richness per angiosperm plant family and coccid species richness (P < 0.0001). This is expected under a null model in which host use is randomly distributed across families according to plant species richness of the families. However, the presence of several exceptions (Orchidaceae and Asteraceae in particular) warns that host associations in coccids might be more complex than the correlation analysis suggests. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
host specialization (EN)
insect-plant interactions (EN)
soft scales (EN)
scale insects (EN)
Biological sciences (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 90-98 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 90-98 (EN)

Copyright (c) 2017 Y.P. Lin, P.J. Gullan, L.G. Cook (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.