Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παρασιτοειδών Leptomastix epona και Pseudaphycus flavidulus στον παρασιτισμό του ψευδόκοκκου Pseudococcus viburni

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλληλεπιδράσεις μεταξύ των παρασιτοειδών Leptomastix epona και Pseudaphycus flavidulus στον παρασιτισμό του ψευδόκοκκου Pseudococcus viburni (EL)
Conspecific and heterospecific host discrimination in two parasitoid species of the mealybug Pseudococcus viburni, the solitary Leptomastix epona and the gregarious Pseudaphycus flavidulus (EN)

Copland, M.J.W.
Karamaouna, F.

Τα είδη Leptomastix epona (Walker) και Pseudaphycus flavidulus (Brèthes) (Hymenoptera: Encyrtidae) είναι ενδοπαρασιτοειδή του ψευδόκοκκου Pseudococus viburni (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae). Το L. epona είναι μονήρες παρασιτοειδές που κατάγεται από την Ευρώπη και το P. flavidulus είναι πολλαπλό παρασιτοειδές από τη Νότια Αμερική. Μελετήθηκε η ικανότητα των παρασιτοειδών να αναγνωρίζουν μη παρασιτισμένα ενήλικα θηλυκά (ξενιστές) του ψευδόκοκκου από άλλα που έχουν παρασιτιστεί προηγουμένως από άτομα του ίδιου ή του άλλου παρασιτοειδούς (host discrimination), σε διάφορα χρονικά διαστήματα μεταξύ της αρχικής και της επόμενης ωοτοκίας. Ακμαία θηλυκά του L. epona αναγνωρίζουν μη παρασιτισμένους ξενιστές του ψευδόκοκκου από άλλους που έχουν παρασιτιστεί 0-96 ώρες νωρίτερα από διαφορετικό άτομο του ίδιου παρασιτοειδούς επιλέγοντας συχνότερα τους πρώτους έναντι των δεύτερων για ωοτοκία. Ακμαία θηλυκά του P. flavidulus αναγνωρίζουν τους μη παρασιτισμένους ξενιστές από εκείνους που έχουν παρασιτιστεί 0-72 ώρες πριν από άλλο θηλυκό του ίδιου είδους. Επιπλέον παρατηρείται επιπαρασιτισμός από διαφορετικά άτομα του ίδιου είδους (conspecific superparasitism) και στα δύο παρασιτοειδή. Η δευτερογενής αναλογία φύλου (ποσοστό αρσενικών απογόνων) του L. epona και ο αριθμός των απογόνων/ξενιστή του P. flavidulus δεν επηρεάζονται από τον επιπαρασιτισμό. Αντίθετα η δευτερογενής αναλογία φύλου του P. flavidulus είναι μεγαλύτερη στους ξενιστές όπου έχει γίνει επιπαρασιτισμός σε σχέση με αυτούς που έχουν παρασιτιστεί μία μόνο φορά. Το μονήρες παρασιτοειδές L. epona δεν αναγνωρίζει μη παρασιτισμένους ξενιστές από άλλους που έχουν παρασιτιστεί από το P. flavidulus 0-3 ή 24 ώρες νωρίτερα. Αντίθετα το πολλαπλό παρασιτοειδές P. flavidulus αναγνωρίζει μη παρασιτισμένους ξενιστές από άλλους παρασιτισμένους από το L. epona 0-3 ώρες νωρίτερα αλλά ωοτοκεί χωρίς διάκριση σε ξενιστές που έχουν παρασιτιστεί από το L. epona 24 ώρες πριν. Όταν λαμβάνει χώρα πολυπαρασιτισμός (multiparasitism) 0-3 ώρες μετά την πρώτη ωοτοκία, το L. epona υπερέχει στον εσωτερικό ανταγωνισμό ανεξάρτητα από το ποιο παρασιτοειδές έχει ωοτοκήσει πρώτο. Ωστόσο, όταν το διάστημα μεταξύ δύο ωοτοκιών είναι 24 ώρες, η πιθανότητα του απογόνου του P. flavidulus να κερδίσει τον ανταγωνισμό με το L. epona αυξάνεται οποιοδήποτε παρασιτοειδές και να ωοτοκήσει πρώτο. Συζητείται η πιθανή επίδραση του πολυπαρασιτισμού στην συνύπαρξη των δύο παρασιτοειδών στην προοπτική της εισαγωγής ή μαζικής απελευθέρωσης των δύο ειδών για τη βιολογική αντιμετώπιση του ψευδόκοκκου. (EL)
Leptomastix epona (Walker) and Pseudaphycus flavidulus (Brèthes) (Hymenoptera: Encyrtidae) are endoparasitoids of the mealybug Pseudococus viburni (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae). Leptomastix epona is a solitary parasitoid originating from Europe and P. flavidulus is a gregarious parasitoid from South America. Conspecific and heterospecific host discrimination was examined between unparasitised female adult mealybugs and others already parasitized, at different time intervals between the primary and the following oviposition. Female wasps of L. epona discriminate between unparasitized hosts and hosts parasitized 0-96 hours previously by a conspecific selecting more often the first over the latter for oviposition. Females of P. flavidulus discriminate between unparasitized hosts and hosts parasitized prior to 0-72 hours by a conspecific. Conspecific superparasitism also occurs in both parasitoid species. The secondary sex ratio of L. epona and the clutch size of P. flavidulus are not affected by superparasitism whereas the secondary sex ratio of P. flavidulus in superparasitized hosts is more male biased than in single parasitized hosts. The solitary parasitoid L. epona does not discriminate between unparasitized hosts and hosts parasitized by P. flavidulus 0-3 or 24 hours previously. Nevertheless the gregarious parasitoid P. flavidulus discriminates between unparasitized hosts and hosts parasitized by L. epona 0-3 hours earlier, but it oviposits without discrimination in hosts heterospecifically parasitized 24 hours beforehand. When multiparasitism occurs at 0-3 hours after the first oviposition, L. epona is a superior competitor regardless of which species oviposits first. However, when the time interval between the two ovipositions is 24 hours, the probability of the offspring of P. flavidulus winning the competition with L. epona increases when either species oviposits first. The potential effect of multiparasitism on parasitoid coexistence is discussed in relation to prospects for multiplespecies introductions or augmentative releases for the biological control of the mealybug. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

host discrimination (EN)
multiparasitism (EN)
multiple-species introduction (EN)
Biological sciences (EN)
conspecific (EN)
interspecific (EN)
superparasitism (EN)
parasitoid competition (EN)

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (EL)
Hellenic Entomological Society (EN)

Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2009-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 17-34 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 17-34 (EN)

Copyright (c) 2017 F. Karamaouna, M.J.W. Copland (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.