δέχτηκαν την επέμβαση για 72 ώρες, ενώ η υψηλότερη στον μάρτυρα τόσο στην αιμολεμφο όσο και στο λιπώδες σώμα, χωρίς να παρατηρείται σημαντική μεταβολή στον μεταξογόνο αδένα. Η ολική περιεκτικότητα σε λιπίδια δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη παραλλακτικότητα κατά την εφαρμογή της νεανικής ορμόνης, με εξαίρεση τον μεταξογόνο αδένα σε προνύμφες που δέχτηκαν την επέμβαση για μέχρι 72 ώρες, όπου παρατηρήθηκε μείωση. Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η νεανική ορμόνη προκαλεί εξειδικευμένες για κάθε ιστό αντιδράσεις από άποψη μεταβολής της περιεκτικότητας σε κύριους μεταβολίτες, η οποία είναι ανάλογη με τις αντίστοιχες μεταβολές που παρατηρήθηκαν στο βάρος του βομβυκίου και το βάρος του κελύφους του βομβυκίου.. A juvenoid. R394 (Ethyl 9-cyclohexyl-3,7-dimethyl-2,4-nonadienoate) was applied topically to 5th instar silkworm, Bombyx mori L. larvae (Hybrid: KA x NB4D2) at a dose of 0.039 nl/larva at 24, 48, 72 and 96 h, for silk yield improvement. Three major selected tissues viz., posterior silk gland (PSG), haemolymph and fat body were collected from fully-grown larvae and the total protein, total carbohydrate and total lipid contents were estimated following standard procedures. The result indicated that the content of these primary metabolites varied significantly in the selected tissues depending on the time of juvenoid application. The highest protein content was observed in the haemolymph and silk gland in the larvae treated at 72 h whereas the fat body protein content was lowest for the same treatment. The total carbohydrate was recorded lowest in the 72 h treated larvae as against the highest in the control both in haemolymph and fat body with no significant change in PSG. The total lipid content did not show any notable variation in the concentration on juvenoid administration except in the silk gland treated up to 72 h which showed a decline. The results indicate that the juvenoid induces tissue-specific responses in terms of turnover in primary metabolites which commensurates with the corresponding changes observed in the cocoon weight and cocoon shell weight.. Types: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, Peer-reviewed Article. Subjects: Βιολογικές Επιστήμες, cocoon parameters, silk gland weight, larval weight, Biological sciences, Bombyx mori, juvenoid R394" />

Μεταβολές στην περιεκτικότητα επιλεγμένων ιστών του μεταξοσκώληκα Bombyx mori L. σε ολικές πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια, υπό την επίδραση της νεανικής ορμόνης R394

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολές στην περιεκτικότητα επιλεγμένων ιστών του μεταξοσκώληκα Bombyx mori L. σε ολικές πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια, υπό την επίδραση της νεανικής ορμόνης R394 (EL)
Changes in the total protein, carbohydtate and lipid contents in selected tissues of silkworm, Bombyx mori L. under the influence of a juvenoid R394 (EN)

Nair, Jula S.
Vijayan, V.A.
Nair, K. Sashindran

Η νεανική ορμόνη R394 (ethyl 9-cyclohexyl-3,7-dimethyl-2,4-nonadienoate) εφαρμόστηκε τοπικά σε προνύμφες 5Π" σταδίου του μεταξοσκώληκα Bombyx mori L. (υβρίδιο: ΚΑ χ NB4D2) σε δόση 0,039η1/προνύμφη vta 24, 48, 72 και 96 ώρες, για την βελτίωση της παραγωγής μεταξιού. Επιλέχθηκαν τρεις κύριοι ιστοί, ο οπίσθιος μεταξογόνος αδένας (PSG). η αιμολέμφος και το λιπώδες σώμα, οι οποίοι συλλέχθηκαν από πλήρως αναπτυγμένες προ νύμφες και υπολογίστηκε η περιεκτικότητα τους σε ολικές πρωτεΐνες, ολίκούς υδατάνθρακες Kar ολικά λιπίδια. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η περιεκτικότητα των κύριων μεταβολιτών διέφερε σημαντικά στους παραπάνω ιστούς, ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της νεανικής ορμόνης. Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες παρατηρήθηκε στην αιμολεμφο και το μεταξογόνο αδένα των προνυμφών που δέχτηκαν την επέμβαση για 72 ώρες, ενώ η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του λιπώδους σώματος ήταν η μικρότερη στην ίδια μεταχείριση. Η χαμηλότερη ολική περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες καταγράφηκε στις προνύμφες ποι> δέχτηκαν την επέμβαση για 72 ώρες, ενώ η υψηλότερη στον μάρτυρα τόσο στην αιμολεμφο όσο και στο λιπώδες σώμα, χωρίς να παρατηρείται σημαντική μεταβολή στον μεταξογόνο αδένα. Η ολική περιεκτικότητα σε λιπίδια δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη παραλλακτικότητα κατά την εφαρμογή της νεανικής ορμόνης, με εξαίρεση τον μεταξογόνο αδένα σε προνύμφες που δέχτηκαν την επέμβαση για μέχρι 72 ώρες, όπου παρατηρήθηκε μείωση. Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η νεανική ορμόνη προκαλεί εξειδικευμένες για κάθε ιστό αντιδράσεις από άποψη μεταβολής της περιεκτικότητας σε κύριους μεταβολίτες, η οποία είναι ανάλογη με τις αντίστοιχες μεταβολές που παρατηρήθηκαν στο βάρος του βομβυκίου και το βάρος του κελύφους του βομβυκίου. (EL)
A juvenoid. R394 (Ethyl 9-cyclohexyl-3,7-dimethyl-2,4-nonadienoate) was applied topically to 5th instar silkworm, Bombyx mori L. larvae (Hybrid: KA x NB4D2) at a dose of 0.039 nl/larva at 24, 48, 72 and 96 h, for silk yield improvement. Three major selected tissues viz., posterior silk gland (PSG), haemolymph and fat body were collected from fully-grown larvae and the total protein, total carbohydrate and total lipid contents were estimated following standard procedures. The result indicated that the content of these primary metabolites varied significantly in the selected tissues depending on the time of juvenoid application. The highest protein content was observed in the haemolymph and silk gland in the larvae treated at 72 h whereas the fat body protein content was lowest for the same treatment. The total carbohydrate was recorded lowest in the 72 h treated larvae as against the highest in the control both in haemolymph and fat body with no significant change in PSG. The total lipid content did not show any notable variation in the concentration on juvenoid administration except in the silk gland treated up to 72 h which showed a decline. The results indicate that the juvenoid induces tissue-specific responses in terms of turnover in primary metabolites which commensurates with the corresponding changes observed in the cocoon weight and cocoon shell weight. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
cocoon parameters (EN)
silk gland weight (EN)
larval weight (EN)
Biological sciences (EN)
Bombyx mori (EN)
juvenoid R394 (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2006-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 27-36 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 27-36 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Sashindran Nair, Jula S. Nair, V.A. Vijayan (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.