Προσδιορισμός Επιπέδων Οικονομικής Ζημιάς για τις Προσβολές του Δάκου της Ελιάς στην Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός Επιπέδων Οικονομικής Ζημιάς για τις Προσβολές του Δάκου της Ελιάς στην Κέρκυρα (EL)
Establishment of economic injury levels for olive infestation by Dαcus oleαe, in Corfu (EN)

Kapatos, Ε.Τ.
Fletcher, B.S.

Στη μελέτη αυτή προσδιορίζονται επίπεδα οικονομικής ζημίας για ψεκασμούς καλύψεως Kat δολωματικούς αεροψεκασμούς εναντίον του δάκου της ελιάς, στην Κέρκυρα. Τα επίπεδα οικονομικής ζημίας υπολογίστηκαν με βάση το προφανές κόστος της κάθε μεθόδου, το ποσοστό επιβιώσεως των σταδίων του δάκου που προκαλούν πρώιμη καρπόπτωση, το ποσοστό των προσβεβλημένων καρπών που πέφτουν πριν απ' την ελαιοσυλλογή και το ποσοστό της σάρκας του καρπού που καταναλίσκεται απ' τις προνύμφες του δάκου για τον προσβεβλημένο καρπό που συλλέγεται. Πα ψεκασμούς καλύψεως, τα επίπεδα οικονομικής ζημίας (εκφραζόμενα σε ποσοστό προσβεβλημένων καρπών θεωρώντας ότι 30.000 καρποί είναι το μέσο φορτίο ενός δένδρου) υπολογίστηκαν σε 7,6% για προσβολή τον Ιούλιο και Αύγουστο, 6,2% για προσβολή τον Σεπτέμβριο και 10.3 για προσβολή τον Οκτώβριο. Για δολωματικούς αεροψεκασμούς τα επίπεδα οικονομικής ζημίας υπολογίστηκαν ανάλογα και με το ποσοστό των καρ- ποφορούντων δένδρων στην περιοχή που πρόκειται να ψεκαστεί. Αυτά, εκφρασμένα σε αναμενόμενο ποσοστό προσβεβλημένων καρπών, κυμαίνονται για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου από 5% (για 25% καρποφορούντα δένδρα) μέχρι 1,3% (για 100% καρποφορούντα δένδρα). Για την περίοδο Σεπτεμβρίου από 4,1% μέχρι 1,1%,για την περίοδο Οκτωβρίου από 6,9% μέχρι 1,7% και για αναμενόμενες προσβολές το Νοέμβριο από 61,3% μέχρι 15,3%, αντίστοιχα.Τα επίπεδα οικονομικής ζημίας για δολωματικούς αεροψεκασμούς εκφρασμένα σεαριθμό συλληφθέντων θηλυκών δάκων ανά παγίδα McPhail (με υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και βόρακα 1.5%) και εβδομάδα, υπολογίστηκαν με βάση το αναπαραγωγικό δυναμικό του δάκου, την αποτελεσματικότητα της παγίδας McPhail και το ποσοστό της αναμενόμενης προσβολής που καλύπτει το κόστος της επεμβάσεως. Για τον Σεπτέμβριο, τα επίπεδα οικονομικής ζημίας εκφρασμένα με τον τρόπο αυτό, κυμαίνονται από 16 θηλυκά ανά παγίδα (για 25% καρποφορούντα δένδρα) μέχρι 4 θηλυκά ανά παγίδα (100% καρποφορούνταδένδρα). Για τον Οκτώβριο,κυμαίνονται από 6 θηλυκά μέχρι 1 θηλυκό ανάπαγίδα, αντίστοιχα. (EL)
Economic injury levels for cover sprays and air bait sprays were established for the infestation by Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae). For cover sprays, the economic injury levels (expressed as percent infestation by taking 30,000 fruits to represent the average number of fruits per tree) were calculated as 7.59% for infestation laid in late July-August, 6.16% for infestation in September and 10.31% for infestation in October. For air bait sprays, economic injury levels were calculated for various fruiting conditions (expressed as proportion of trees bearing olive fruits) and they were much lower than for cover sprays due to the lower cost of air treatments. For July-August, they ranged from 5.07% infestation for 25% trees bearing olives to 1 .27% for 100% trees with olive fruits. For September they ranged from 4.11% to 1.08% infestation, for October they ranged from 6.88% to 1 .72% infestation and for infestation laid in November they ranged from 61.28% to 15.32% infestation, respectively. The economic injury levels for air bait sprays were also expressed as mean weekly number of females per McPhail trap by taking into account the potential fecundity of D. oleae and the efficiency of the McPhail trap (baited with protein hydrolysate 2% and borax 1 .5%) at different times of the year. For September, they ranged from 16 females per trap for groves with 25% of trees bearing olive fruits, to 4 females per trap for 100% trees with fruits. For October, they ranged from 6 females per trap to I female per trap, respectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Survival of D. oleae in fruits (EN)
Olive-oil production (EN)
Dacus oleae (EN)
Economic injury levels (EN)
Intervention thresholds (EN)
Trap efficiency (EN)
Potential fecundity (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 37-45 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 37-45 (EN)

Copyright (c) 2017 Ε.Τ. Kapatos, B.S. Fletcher (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.