Παρεμπόδιση της Προνυμφικής Ανάπτυξης του Dacus oleae με Τοπική Εφαρμογή Στρεπτομυκίνης σε Ελαιόκαρπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Παρεμπόδιση της Προνυμφικής Ανάπτυξης του Dacus oleae με Τοπική Εφαρμογή Στρεπτομυκίνης σε Ελαιόκαρπο (EL)
Inhibition of larval growth of Dαcus oleαe by topical application of streptomycin to olives (EN)

Prophetou, D.Α.
Papadopoulos, J.J.
Vassiliou, G.N.
Tzanakakis, Μ.Ε.

Με σκοπό να προσδιοριστούν οι ελάχιστες συγκεντρώσεις θειικής στρεπτομυκίνης που απαιτούνται, με τοπική εφαρμογή, για να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη προνυμφών του Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) σε μεγάλο ποσοστό καρπών ελιάς, έγινε ωοτοκία στο εργαστήριο, σε καρπούς τεσσάρων ποικιλιών που συλλέχτηκαν μέσα Αυγούστου ή τέλη Σεπτεμβρίου από δέντρα πεδινών περιοχών των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Αφού διατηρήθηκαν στο ψυγείο για διαστήματα από 26 ως 71 ημέρες, έγινε ωοτοκία στους καρπούς από δάκους προέλευσης Χαλκιδικής. Λίγες ώρες. 1 ημέρα και 2 ημέρες μετά την ωοτοκία σε 24" - 26" C, τοποθετήθηκε πάνω στην οπή ωοτοκίας, μία σταγόνα 5 ή 2 μϊ διαλύματος θειικής στρεπτομυκίνης σε νερό βρύσης. Όταν σταγόνα 5 μϊ εφαρμόστηκε 1-4 ώρες μετά την ωοτοκία, συγκεντρώσεις 0,1, 0,3 ή 1% ήταν εξ ίσου αποτελεσματικές, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη των προνυμφών τουεντόμου σε άνω του 85% των καρπών. Όταν εφαρμόστηκε μία ημέρα μετά την ωοτοκία, η συγκέντρωση 0,1% ήταν λιγότερο αποτελεσματική, ενώ οι 0,3 και 1% διατήρησαν την υψηλή τους αποτελεσματικότητα. Όταν η στρεπτομυκίνη εφαρμόστηκε δύο ημέρες μετά την ωοτοκία, το ποσοστό παρεμπόδισης ήταν χαμηλό και δεν διέφερε σημαντικά από τον μάρτυρα. Όταν οι σταγόνες ήταν 2 μϊ, η παρεμπόδιση ήταν γενικά μικρότερη από όσο με σταγόνες 5 μϊ, αλλά η διαφορά δεν ήταν σημαντική σε επίπεδο 5%.Η προσθήκη 0,05% ή 0,5% Agral 90, μιας εξαπλωτικής-διαβρεκτικής ουσίας, είχεενεργοποιητικό αποτέλεσμα, προκαλώντας ουσιαστική και σημαντική αύξηση τουποσοστού παρεμπόδισης της ανάπτυξης των προνυμφών. Το ενεργοποιητικό αυτόαποτέλεσμα ήταν πιό έντονο σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις στρεπτομυκίνης και για εφαρμογή μία ημέρα μετά την ωοτοκία, δηλαδή στις συνθήκες όπου το ποσοστό παρεμπόδισης χωρίς Agral 90 ήταν σχετικά χαμηλό. (EL)
Olives of four varieties were oviposited by females of Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae). One to four hours or one day later, a 5 μl drop of streptomycin sulphate solution in tap water was applied to the oviposition hole. If applied 1-4 hours after oviposition, concentrations of 0.1, 0.3, or 1% were equally effective, inhibiting larval growth in over 85% of the olive fruits. If applied one day later, the 0.1% concentration was less effective, while the 0.3 and 1% ones retained their high effectiveness. With 2 μl drops, inhibition was not significantly lower than with 5 μl drops. The addition of 0.05% or 0.5% Agral 90 a spreader-wetter, had an activating effect, causing a substantial and significant increase of the percent inhibition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Insect symbioticides (EN)
Surface-active substance effects (EN)
Dacus oleae (EN)
Streptomicyn effects (EN)
Tephritidae growth inhibition (EN)
Antibiotic effects (EN)
Larval growth inhibition (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 65-70 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 65-70 (EN)

Copyright (c) 2017 Μ.Ε. Tzanakakis, D.Α. Prophetou, G.N. Vassiliou, J.J. Papadopoulos (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.