Μερικά Χαρακτηριστικά του Cybocephalus fodori, Αρπακτικού του Quadraspidiotus perniciosus σε Αμυγδαλεώνες της Β. Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜερικά Χαρακτηριστικά του Cybocephalus fodori, Αρπακτικού του Quadraspidiotus perniciosus σε Αμυγδαλεώνες της Β. Ελλάδας (EL)
Notes on life history and field efficiency of Cybocephαlus fodori predator of Quαdrαspidiotus perniciosus in Northern Greece (EN)

Katsouannos, Ρ.

Στα αποτελέσματα δειγματοληψιών κατά τη διάρκεια 1978-1979 και 1981-1982, σε δύο σοβαρά προσβεβλημένους αμυγδαλεώνες της Βορείου Ελλάδας, παρατηρήθηκε υψηλή θνησιμότητα του κοκκοειδούς San José. Εκτός από το ποσοστό θνησιμότητας που οφειλόταν σε κλιματικούς παράγοντες, η λοιπή θνησιμότητα ήταν αποτέλεσμα της δράσης των φυσικών εχθρών. Ένα μεγάλο μέρος της δράσης αυτής αποδίδεται σε ιθαγενή είδη και κυρίως σε αρπακτικά, μεταξύ των οποίων το Cybocephalus fodori παρατηρήθηκε να είναι τοιδιαίτερης σημασίας είδος.Πλήρης δραστηριότητα των ακμαίων του Cybocephalus fodori σε εκτροφή του έξω από το εργαστήριο παρατηρήθηκε στα τέλη Μαρτίου. Παρεχομένου του ξενιστή σε αφθονία, το έντομο συμπλήρωσε τρεις γενιές το έτος. Κάτω από σταθερές συνθήκες (25± 2° C, 65± 5%RH και 16 ώρες φωτοπερίοδο) η εξέλιξη των τριών προνυμφικών του σταδίων διάρκεσε 19 μέρες περίπου και του νυμφικού σταδίου περίπου 10 ημέρες. Κατά μέσο όρο, 68 θήλεα Quadraspidiotus perniciosus φαγώθηκαν μερικά από κάθε άτομο C. fodori κατά τη διάρκειατης προνυμφικής του εξέλιξης. Στον αγρό παρατηρήθηκε ότι το C. fodori διαχειμάζει ως ακμαίο σχηματίζοντας συγκεντρώσεις. Τα ωά, ένα ανά κοκκοειδές, και οι νεαρές προνύμφες, βρέθηκαν κάτω από ασπίδια του Q. perniciosus. (EL)
Sampling results during 1978-1979 and 1981-1982 in two heavily-infested almond orchards in Northern Greece showed a high mortality of the San Jose scale. A considerable part of this mortality was attributable to indigenous entomophagous insects, especially predators. Among them, Cybocephalus fodori Endrody-Younga (Coleoptera: Nitidulidae) appeared to be the key species. Field observations showed that C. fodori hibernates as an adult, forming aggregations. C. fodori reared in outdoor cages showed full adult activity by end March. Given an abundant supply of prey, the insect develops two complete and a third partial generations per year. Under constant conditions (25±2° C, 65±5% R.H. and 16 hrs light per day), the development of its three larval instars was completed in about 19 days and the pupal stage lasted about 10 days. On average, 68 Quadraspidiotus perniciosus Comstock (Homoptera: Diaspididae) adult females were partly consumed per larva of C. fodori. Individually deposited eggs and young larvae were found under the covers of the San Jose scales. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Cybocephalus fodori, Predator Qudtraspidiotus perniciosus (EN)
Biological control, Almond fauna (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 35-40 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 35-40 (EN)

Copyright (c) 2017 Ρ. Katsouannos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.