Προκαταρκτικές Πληροφορίες για τον Παρασιτισμό και την Θνησιμότητα των Προνυμφών του Metaphycus helvolus Comp, και Metaphycus lounsburyi How., Παρασίτων του Saissetia oleae Olivier, σε Συνθήκες Εργαστηρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροκαταρκτικές Πληροφορίες για τον Παρασιτισμό και την Θνησιμότητα των Προνυμφών του Metaphycus helvolus Comp, και Metaphycus lounsburyi How., Παρασίτων του Saissetia oleae Olivier, σε Συνθήκες Εργαστηρίου (EL)
Preliminary information on parasitization rates and larval survival of Metaphycus helvolus Comp. and Metaphycus lounsburyi How., parasites of Saissetia oleae Olivier, under laboratory conditions (EN)

Macropodi, Μ. V.

Ο παρασιτισμός και η θνησιμότητα των προνυμφών Μ. helvolus και Μ. lounsburyiπαρασίτων του λεκανίου μελετήθηκε κάτω από συνθήκες εργαστηρίου. Η μέση διάρκεια ζωής των ακμαίων του Μ. helvolus στο εργαστήριο σε θερμοκρασία 23" ± 1°C και σχετική υγρασία 65-70% βρέθηκε 8.4 ημέρες. Ένα μικρό ποσοστό των ατόμων λεκανίου 3ου σταδίου παρασιτίστηκε απ' το παράσιτο, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των προνυμφών του παρασίτου εξελίχθηκαν σε ακμαία.Για το Μ. lounsburyi σε συνθήκες 19° ± 1"C θερμοκρασία και 65-70% σχετική υγρασία, η μέση διάρκεια ζωής ήταν 10.2 ημέρες. Η ωοτοκία του παρασίτου αυτού ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι του M. helvolus, αλλά η πολλαπλή ωοτοκία σε ίδια άτομα του ξενιστή και η μεγάλη θνησιμότητα των προνυμφών, περιόρισαν σημαντικά τον αριθμό των προνυμφών του Μ. lounsburyi που εξελίχθηκαν σε ακμαία. (EL)
Parasitization rates and larval mortality of M. helvolus and M. lounsburyi parasites of S. oleae were studied under laboratory conditions. Mean life duration of M. helvolus, under temperature 23±1oC and relative humidity 65-70%, was found to be 8.4 days. Only a relatively small proportion of the individuals of S. oleae was parasitized, but the greater proportion of the larvae of the parasite was successfully developed to the adult stage. Mean life duration of M. lounsburyi, under temperature 19±1oC and relative humidity 65-70%, was found to be 10.2 days. Oviposition of M. lounsburyi occurred at a much higher rate but the fact that several eggs were usually laid per S. oleae individual greatly reduced the proportion of the parasitic larvae which developed to the adult stage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Metaphycus lounsburyi (EN)
Metaphycus helvolus (EN)
Metaphycus lounsburyi rearing (EN)
Metaphycus helvolus rearing (EN)
Saissetia oleae parasitization (EN)
Saissetia oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1985-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 17-19 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 17-19 (EN)

Copyright (c) 2017 Μ. V. Macropodi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.