Επίδραση της 17-β Εστραδιόλης στις Οικονομικές Παραμέτρους του Μεταξοσκώληκα Bombyx morì

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της 17-β Εστραδιόλης στις Οικονομικές Παραμέτρους του Μεταξοσκώληκα Bombyx morì (EL)
Effect of 17β Estradiol on the Economic Parameters of silkworm, Bombyx mori (EN)

Magadum, S.B.
Magdum, V.Β.

Μελετήθηκε η επίδραση της 17-β εστραΟιόλης σε παραμέτρους προ και μετά το σχηματισμό βομβυκίου του μεταξοσκώληκα (καθαρή φυλή Mysore). Η 17-β εστραδιόλη χορηγήθηκε σε συγκεντρώσεις 1,5 και 10 μ°^πι1 με τοπική εφαρμογή ανεξάρτητα, σε 36h στα προνυμφικά στάδια 111,1V και V (Μεταχείριση 1), σε 48h στα στάδια IV και V (Μεταχείριση 2) και σε 72h στο V στάδιο (Μεταχείριση 3). Οι επανειλημμένες εφαρμογές με κάθε συγκέντρωση της 17-β εστραδιόλης στις μεταχειρήσεις 1 και 2 ή η απλή εφαρμογή στη μεταχείριση 3 επηρέασαν διαφορετικά τις προ και μετά το σχηματισμό βομβυκίων παραμέτρους. Η επανειλημμένη εφαρμογή 1 μg/ml 17-β εστραδιόλης (Μεταχείριση 1) βελτίωσε την ωοπαραγωγή και μείωσε τη διάρκεια προνυμφικής ανάπτυξης, το σχηματισμό βομβυκίου και το ποσοστό εξόδου των τελείων. (EL)
The effect of 17-P estradiol on the precocooning and post cocooning parameters of silkworm (Pure Mysore breed) were studied. The 17-β estradiol of 1, 5 and 10 μg/ml concentration was topically applied independently at 36h to III, IV and V instar larvae (Treatment-1), at 48h to IV and V instar larvae (Treatment-2) and at 72h to V instar larvae (Treatment-3). The repeated applications with each concentration of 17-β estradiol in Treatment 1&2 larvae or single application in Treatment 3 variously affected the preco­cooning and post cocooning parameters. The repeated applications of 1 pg 17-β estradiol (Treatment-1) improve the fecundity and decrease the larval duration, cocooning and moth emergence percentages. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Economic parameters (EN)
Bombyx mori (EN)
17-ß estradiol (EN)
Silkworm (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1992-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 37-40 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 37-40 (EN)

Copyright (c) 2017 V.Β. Magdum, S.B. Magadum (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.