Επίδραση της SSP-11 στο Βάρος και τη Σύνθεση των Ιστών Προνυμ- φών Μεταξοσκώληκα 4ης Ηλικίας, Bombyx mori

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της SSP-11 στο Βάρος και τη Σύνθεση των Ιστών Προνυμ- φών Μεταξοσκώληκα 4ης Ηλικίας, Bombyx mori (EL)
Effect of SSP – 11 on Weight and Tissue Composition of 4th Instar Larvae of Silkworm, Bombyx mori (EN)

Magadum, S. Β.
Datta, R. Κ.
Venkata Rami Reddy, K.
Sashindran Nair, K.

Η αντιορμόνη νεότητας ουσία SSP-11 ((E) 4 χλωρο-α. α-τριφΟοριο-Ν [1(1Η-ιμιδαζολ-1-ύλ)-2-προπόξυ εθυλαδεν] Ο, τολονθίνη) χρησιμοποιήθηκε να προκαλέσει έκδυση προνυμφών τρίτης έκουσης από αυτες τετάρτης έκδυσης μεταξοσκώληκα, Bombyx mori (φυλή ΝΒ7). Η ουσία δόθηκε με τεχνητή τροφή για δυο ημέρες σε συγκέντρωση 200 ppm σε νεοεκδυθείσες προνύμφες 4ης ηλικίας. Το βάρος του σοόματος και των μεταξογόνων αδένων καταγραφόταν καθημερινά στην 4η ηλικία και το προφίλ των πρωτεϊνών της αιμολέμφου, του λιποίδους σώματος και των μεταξογόνων αδένιον προσδιοριζόταν στο τέλος της ηλικίας. Σε προνύμφες που δόθηκε η SSP-11 η διάρκεια διατροφής της 4ης ηλικίας επιμηκύνθηκε κατά 3-4 ημέρες και το 80-85% των προνυμφοίν άρχισαν να πλέκουν κουκούλι ως προνύμφες 3ης έκδυσης. Οκταπλάσια και τριακονταπλάσια αύξηση στα βάρη του σώματος της προνύμφης και των μεταξογόνων αδένων αντίστοιχα ήταν το αποτέλεσμα της χορήγησης SSP-11. Επιπλέον, οι συνολικές πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, γλυκογόνο και νουκλεϊκά οξέα (DNA και RNA) αυξήθηκαν επίσης. Τα επίπεδα δραστηριότητας της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης και του ασπαρτικού αυξήθηκαν σημαντικά παρά στο μάρτυρα δείχνοντας αυξημένη κινητοποίηση αμινοξέων στη δραστικότητα των τρανσαμινασών.  (EL)
The anti-juvenoid, SSP-11 ((E) 4-chloro-a, a, a-trifluro-N [ 1 (1 H-imidazole- 1 –y1)- 2-propoxy ethylyledene] O, toludine) was used to induce trimoulters from tetramoulter larvae of the silkworm, Bombyx mori (race NB7). The compound was fed for two days through an artificial diet at the concentration of 200 ppm to newly ecdysed 4th stadium larvae. Body and silkgland fresh weight were recorded daily in the 4th larval stadium and protein profiles of haemolymph, fat body and silkgland were determined at the end of the stadium. In larvae treated with SSP-11, feeding period in stadium 4 was prolonged by 3-4 days and 80-85% of the larvae started to spin as trimoulters. Eight and thirty fold increases in the larval body and silkgland weights respectively were the result of SSP-11. Further, total proteins, total carbohydrates, glycogen and nucleic acid (DNA & RNA) also increased. The activity levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferasc increased significantly than in the control indicating increased mobilization of aminoacids into transamination activities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

silkgland (EN)
silkworm (EN)
SSP-11 (EN)
trimoulterization (EN)
Bombyx mori (EN)
fat body (EN)
tissue composition (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1993-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 11-16 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 11-16 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Υenkata Rami Reddy, K. Sashindran Nair, S. Β. Magadum, R. Κ. Datta (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.