Συγκρίσεις Μεταξύ των Πτερωτών Μορφών Αφίδων που Συνελήφθησαν σε Κίτρινες Παγίδες Moericke και των Πληθυσμών τους που Βρέθηκαν σε Φυτά Τομάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκρίσεις Μεταξύ των Πτερωτών Μορφών Αφίδων που Συνελήφθησαν σε Κίτρινες Παγίδες Moericke και των Πληθυσμών τους που Βρέθηκαν σε Φυτά Τομάτας (EL)
Comparisons Between Alate Aphids Caught in Υellow Water Traps and Aphid Populations on Tomato Plants (EN)

Chalkia, CH.A.
Lykouressis, D. P.
Vardaki, S. C.
Perdikis, D. CH.

Η παρακολούθηση των πτερωτών των ειδών αφίδων Myzus persicae (Sulzer) και Macrosiphum euphorbiae (Thomas) έγινε με τη βοήθεια κίτρινων παγίδων νερού τύπου Moericke, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί σε τοματοφυτείες στην περιοχή Βοιωτίας. Το 1992, 6 παγίδες τοποθετήθηκαν σε τεμάχιο έκτασης 2 στρεμμάτων σε καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας (cv Η30) συνολικής έκτασης 20 στρεμμάτων στα Βάγια Βοιωτίας, από 26 Ιουνίου έως 29 Σεπτεμβρίου. Το 1993,3 παγίδες τοποθετήθηκαν στον ίδιο αγρό όπως το 1992, από τις 3 Μαΐου έως 7 Οκτωβρίου. Το ίδιο έτος, επίσης, 3 παγίδες τοποθετήθηκαν σε αγρό επιτραπέζιας τομάτας (cv Galli) στο Ακραίφνιο Βοιωτίας από 27 Μαΐου έως 1 Οκτωβρίου. Για την εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας των αφίδων επί των φυτων, δείγματα λαμβάνονταν εβδομαδιαίως από τα πειραματικά τεμάχια των φυτειών και κατά τα δύο έτη. Τα είδη τα οποία ανέπτυξαν πληθυσμούς επί των φυτών ήταν μόνο τα Μ. persicae και Μ. euphorbiae. Η ανάλυση της παλινδρόμησης έδειξε ότι δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ των πτερωτών που συνελήφθησαν στις παγίδες Moericke είτε με τα πτερωτά είτε με το σύνολο του πληθυσμού επί των φυτο5ν στη περίπτωση του Μ. persicae, σε αμφότερες τις περιοχές και κατά τα δύο έτη. Στην περίπτωση όμως του Μ. euphorbiae, η συσχέτιση μεταξύ των πτερωτών στις παγίδες και αυτών επί των φυτων ήταν σημαντική (r2=0.83) καθώς επίσης και η συσχέτιση των πτερωτων στις παγίδες και του συνολικού πληθυσμού επί των φυτών (r2=0.69) κατά το έτος 1992.Το 1993 δεν βρέθηκαν τέτοιες σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ανωτέρω, λόγω των πολύ μικρών αριθμών πτερωτών που συνελήφθηκαν στις παγίδες. Αρκετά καλές συσχετίσεις βρέθηκαν, για το Μ. euphorbiae, μεταξύ των πτερωτών που συνελήφθησαν στις παγίδες, κατά την περίοδο μετανάστευσης των στην καλλιέργεια και μέχρι την πραγματοποίηση του μεγίστου, είτε με τα πτε-ρωτά επί των φυτών (r2=0.93) είτε με το συνολικό πληθυσμό επί των φυτων (r2=0.80). Η τελευταία συσχέτιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του πληθυσμού του Μ. euphorbiae επί των φυτών από τις συλλήψεις των πτερωτών στις παγίδες. Η σημασία ύπαρξης τέτοιων σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ αριθμού πτερωτών στις παγίδες και πληθυσμού των αφίδων επί των φυτών, όπως είναι προφανές, δύναται να αποβεί σε χρήσιμο «εργαλείο» στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων- εχθρών της τομάτας. (EL)
Aphid monitoring was conducted by means of yellow Moericke water traps placed in tomato fields in two different localities in Co Boiotia during the growing seasons in 1992 and 1993. Additionally, aphid population densities were estimated by plant sampling. Macrosiphum euphorbiae (Thomas) and Myzus persicae (Sulzer) were the only species which developed populations on plants. Regression analysis between the number of alates from traps with either the number of alates or the total aphid population on plants showed that there was no correlation in the case of M. persicae for both localities and years. However, there were significant relationships between the number of alates in traps and either the number of alates on plants (r2=0.83) or the total aphid population on plants (r2=0.69) for M. euphorbiae in 1992. In 1993, such significant relationships were not found for the latter species, most probably due to extremely low trap catches. Significant relationships were also found between alates in traps, during their immigration period, with either alates on plants (r2=0.93) or the total population on plants (r2=0.80) in M. euphorbiae in 1992. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Macrosiphum euphorbiae (EN)
Traps (EN)
Aphididae (EN)
Tomato (EN)
Myzus persicae (EN)
Monitoring (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1993-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 29-34 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 29-34 (EN)

Copyright (c) 2017 P. Lykouressis, D. CH. Perdikis, CH.A. Chalkia, S. C. Vardaki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.