Χωροταξική κατανομή του Aphis gossypii στο βαμβάκι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧωροταξική κατανομή του Aphis gossypii στο βαμβάκι (EL)
The Spatial Pattern of Aphis gossypii οn Cotton (EN)

Tsitsipis, J.A.
Kapatos, E. T.
Alexandri, M.P.
Lycouresis, D.P.
Stratopoulou, E.T.

Η χωροταξική κατανομή του πληθυσμού του Aphis gossypii (Glover), στο βαμβάκι, μελετήθηκε χρησιμοποιοίντας το νόμο του Taylor, την παράμετρο k της αρνητικής διωνυμικής κατανομής και τον δείκτη διασποράς του Morisita (Ι§). Παρατηρήθηκε μια ισχυρή γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στη με'ση πυκνότητα και τη διακύμανση του πληθυσμού (σε λογαριθμική κλίμακα) επιβεβαιοίνο-ντας την ευρεία εφαρμογή του νόμου του Taylor. Η παρατηρηθείσα σχέση (b = 1.433) υποθέτει για το εύρος των πληθυσμιακοί πυκνοτήτοΛ- που παρατηρήθηκε, μια συνεχή μείωση του βαθμού ομαδοποίησης όσο αυξάνει η πυκνότητα του πληθυσμού. Και οι δύο δείκτες διασποράς (k και Ig) σχετίστηκαν με την πυκνότητα του πληθυσμού με καμπυλόγραμμες συναρτήσεις που έδειξαν ότιο βαθμός ομαδοποίησης μειώνεται όσο αυξάνει ο πληθυσμός. Όμως οι δείκτες αυτοί στις υψηλές πυκνότητες πληθυσμού (περισσότερα από 3 άτομα ανά φύλλο) κατέγραψαν μια τάση αύξησης του βαθμού ομαδοποίησης. Γίνεται η υπόθεση ότι οι μεταβολές του βαθμού της ομαδοποίησης στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και σε σχέση με τις μεταβολές της πυκνότητας του πληθυσμού σχετίζονται με τις μεταβολές της φυσικής θνησιμότητας. (EL)
The spatial distribution of Aphis gossypii (Glover) on cotton was studied by using Taylor’s power law, the negative binomial parameter k and the iδ-index of aggregation. Both k and iδ were related to density with curvilinear relationships and indicated that aggregation decreases as density increases up to densities of, approximately, two individuals per leaf. At the very high densities (more than three individuals per leaf) the calculated values of the two indices recognized a tendency for an increased aggregation again. A strong linear relationship between the log mean and the log variance of the population density was obtained confirming the wide applicability of Taylor’s power law. However, the established relationship (b=1.433) assumes, for the range of the observed densities, a continuous decrease in the degree of aggregation as density increases. It is suggested that the changes in the degree of aggregation throughout the season and in relation to density are related to natural mortality. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Aphis gossypii (EN)
Spatial distribution (EN)
Cotton (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 23-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 23-30 (EN)

Copyright (c) 2017 E. T. Kapatos, E.T. Stratopoulou, J.A. Tsitsipis, D.P. Lycouresis, M.P. Alexandri (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.