Φαινολογία του Synanthedon myopaeformis Borkhausen (Lepidoptera, Sesiidae) στην Περιοχή της Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦαινολογία του Synanthedon myopaeformis Borkhausen (Lepidoptera, Sesiidae) στην Περιοχή της Λάρισας (EL)
The Phenology of Synαnthedon myopαeformis Borkhausen (Lepidoptera: Sesiidae) in the Region of Larissa, Central Greece (EN)

Sahinoglou, Α.Ι.
Giatropoulos, K.A.
Peka, Α.Α.
Koutroubas, A.G.

Στη διάρκεια των ετών 1993, 1994, και 1995 μελετήθηκε η φαινολογία του ξυλοφάγου εντόμου Synanthedon myopaeformis Borkh. (Lepidoptera, Sesiidae) στη περιοχή της Αγιας Λάρισας όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση της προσβολής. Το μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής παρατηρείται στις τομές κλάδευσης και στην περιοχή του εμβολίου. Τα αποτελε'σματα ε'δειξανότι το εντομο πιθανότατα συμπληρώνει στην περιοχή μια γενιά το χρόνο. Διαχειμάζει ως προνύμφη σε στοε'ς στο κορμό και στους χονδρούς βραχίονες. Η νύμφωση αρχίζει περί τα τέλη Μαρτίου με μέγιστο περί το τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Οι πρώτες έξοδοι των ακμαίων παρατηρούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, ένα μήνα περίπου μετά τις πρώτες νυμφώσεις, και το μέγιστοπερί τα μέσα Ιουνίου, 15 ημέρες περίπου μετά το μέγιστο των νυμφώσεων. Οι έξοδοι των ακμαίων κλιμακώνονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αλλά τα 2/3 περίπου των εξόδων λαμβάνουν χώρα μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Οι νεαρές προνύμφες της νέας γενιάς παρατηρούνται από αρχές Ιουνίου, με μέγιστο τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου. Η καταμέτρηση των νυμφικών εκδυμάτων είναιμια αξιόπιστη μέθοδος ελέγχου των εξόδων των ακμαίων στον οπο^ρώνα και παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης του ύψους της προσβολής ανάμεσα σε διαδοχικά χρόνια. Στον πειραματικό οπωρώνα παρατηρήθηκε μια σταθερή αύξηση της προσβολής από χρόνο σε χρόνο στη διάρκεια της μελέτης. Οι φερομονικές παγίδες είναι επίσης ένας δείκτης παρακολούθησης του ενηλίκου πληθυσμού στον οπωρώνα που όμως επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και οι οποίοι πρέπεινα λαμβάνονται υπόψη. Τα στοιχεία της μελέτης αυτής μπορούν να χρησιμεύσουν για τον άριστο χρόνο επέμβασης στη περιοχή ώστε ν' αποφευχθούν περιττοί ψεκασμοί. (EL)
The phenology of Synanthedon myopaeformis Borkhausen. (Lepidoptera: Sesiidae) was studied in the region of Larissa, Central Greece, for three consecutive years (1993-1995). S. myopaeformis most propably completes one generation per year on apple trees. It overwinters as lavra of different sizes in the feeding tunnels in the trunk and branches. Pupation takes place from the end of March to the beginning of September with a peak in late May – beginning June. The emergence of adults takes place from late April to the beginning of October with the main peak in mid June. The larvae of the new generation start to appear from the beginning of May with a maximum in late June–beginning of July. Most of the infestation is observed in the grafting points and the pruning wounds. The results indicate that the pest becomes increasingly important in the study area. This study could be useful in determining the optimum timing of control measures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Synanthedon myopaeformis (EN)
phenology (EN)
wood borer (EN)
apple tree (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 65-70 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 65-70 (EN)

Copyright (c) 2017 Α.Ι. Sahinoglou, A.G. Koutroubas, Α.Α. Peka, K.A. Giatropoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.