Η Επίδραση των Φυσικών Εχθρών στους Πληθυσμούς των Αφίδων σε Καλλιέργεια Βιομηχανικής Τομάτας στην Κεντρική Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Επίδραση των Φυσικών Εχθρών στους Πληθυσμούς των Αφίδων σε Καλλιέργεια Βιομηχανικής Τομάτας στην Κεντρική Ελλάδα (EL)
The Effects of Νatural Enemies on Aphid Populations on Processing Tomato in Central Greece (EN)

Lykouressis, Ρ.
Chalkia, CH. Α.
Perdikis, D. CH.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετήθηκαν η σύνθεση και το ύψος των πληθυσμών των αφίδων και των φυσικών τους εχθρών σε καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή Βάγια Βοιωτίας. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονταν δείγματα νέων και ώριμων φύλλων από φυτεία βιομηχανικήςτομάτας ποικιλίας Η 30 κατά τις καλλιεργητικές περιόδους των ετών 1992 και 1993. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γενικά οι αριθμοί των αφίδοιν και των φυσικών εχθρών τους ήταν υψηλότεροι στα νέα από ότι στα ο')ριμα φύλλα. Τα είδη αφίδων που ανέπτυξαν πληθυσμούς επί των φυτών ήταν τα Macrosiphum euphorbiae (Thomas) και Myzus persicae (Sulzer). Οι πληθυσμοί του M.euphorbiae ήταν πολΰ υψηλότεροι από αυτούς του M. persicae και κατά τα δύο έτη της μελέτης, παρουσιάζοντας μέγιστο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι φυσικοί εχθροί που βρέθηκαν ήταν τα αρπακτικά Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera: Miridae) και Orius niger Wolff (Hemiptera: Anthocoridae). καθώς και είδη των οικογενειών Syrphidae και Chrysopidae. Επίσης, σημειώθηκαντα παρασιτοειδή Aphelinus abdominalis Dalman (Hymenoptera: Aphelinidae) καιPraon volucre (Haliday) (Hymenoptera: Aphidiidae). Ακμαία και νύμφες του αρπακτικού Μ. pygmaeus βρέθηκαν σε υψηλούς πληθυσμούς κυρίως κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, η δε ανάπτυξη του πληθυσμού του ακολούθησε αυτή το>ν αφίδων γεγονός που υποδηλώνει την αριθμητική αντίδραση του αρπακτικού στην αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας τηςλείας του. Το Ο. niger βρέθηκε σε πολύ μικρούς πληθυσμούς κυρίως προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του αποτελείτο από ακμαία. Πολύ μικρός αριθμός ωιόν και προνυμφών Syrphidae και Chrysopidae βρέθηκε κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών, κυρίως κατά τον Αύγουστο. Το Μ. pygmaeus φαίνεται να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα βιολογικής αντιμετώπισης των αφίδων επί της βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή αυτή. Επειδή δε παρατηρήθηκαν υψηλοί πληθυσμοί του κατά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου θα μπορούσε, ίσως, ένα μέρος τους να συλλέγει και να χρησιμοποιηθεί για αντιμετώπιση των αφίδων κυρίως σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. (EL)
Two species of aphids, Macrosiphion euphorbiae (Thomas) and Myzus persicae cae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) were the only ones which developed populations on processing tomato in a two year study conducted in central Greece. The aphid population structure showed that M. euphorbiae was much more abundant than M. persicae in both years. The former species peaked in August whilst the latter did not show any particular peak over the two successive years. Some species of natural enemies were recorded. Orius niger Wolff was found in low numbers scattered over a long period but mainly towards the end of the growing season, and it did not correlate with the aphid population. The rate of parasitism of M. euphorbiae by Aphelinus abdominalis Dalman and Praon volucre (Haliday) was very low and it seemed that these two parasitoid species did not have any particular effect on the aphid population suppression. Macrolophus pygmaeus Rambur was the key natural enemy and the most abundant and effective among the predators found. Its highest numbers occurred towards the end of the growing season following the aphid population peak, suggesting a numerical response of this species to its prey. A proportion of the population of M. pygmaeus occurring on tomato plants after fruit harvesting, might he collected and subsequently released in crops such as tomato, pepper and eggplant to biologically control pests in greenhouses, like aphids and whiteflies, thus contributing to the production of healthy vegetable products. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Macrolophus pygmaeus (EN)
Macrosiphum euphorbiae (EN)
natural enemies (EN)
Orius niger (EN)
tomato (EN)
Myzus persicae (EN)
aphids (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2000-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 35-42 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 35-42 (EN)

Copyright (c) 2017 Ρ. Lykouressis, D. CH. Perdikis, CH. Α. Chalkia (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.