Χρόνος Περάτωσης της Διάπαυσης του Ευρυτόμου των Φιστικιών Eurytoma pistaciae (Hymenoptera: Eurytomidae) στη Βόρεια Ελλάδα και σε Ορισμένες Φωτοπεριόδους και Θερμοκρασίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρόνος Περάτωσης της Διάπαυσης του Ευρυτόμου των Φιστικιών Eurytoma pistaciae (Hymenoptera: Eurytomidae) στη Βόρεια Ελλάδα και σε Ορισμένες Φωτοπεριόδους και Θερμοκρασίες (EL)
Time of Diapause Termination in the Pistachio Seed Wasp Eurytomα plotnikovi (Hymenoptera: Eurytomidae) ίη Northem Greece and Under Certain Photoperiods and Temperatures (EN)

Haralambidis, C. G.
Tzanakakis, M. E.

Από φιστικιές του Αγροκτήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Μίκρα, αφαιρέθηκαν τα μέσα Νοεμβρίου μουμιοποιημένοι καρποί που περιείχαν διαπαύουσες προνύμφες του Eurytoma plotnikovi Nikol'skaya και τοποθετήθηκαν σε κλωβό κάτω από την κόμη παρακείμενου αειθαλούς δέντρου. Ανά 5 εβδομάδες ως και τις αρχές Μαΐου, αφαιρούνταν 50 καρποί από τον κλωβό και 50 από όσους είχαν αφεθεί στα δέντρα και τοποθετούνταν στο εργαστήριο σε φωτοπερίοδο 16L:8D και 26°C. Μετά μία και 2 εβδομάδες γινόταν καταγραφή του ποσοστού νΰμφωσης, ως κριτηρίου περάτωσης της διάπαυσης. Διαπιστώθηκε ότι η διάπαυση περατώθηκε μεταξύ αρχών Απριλίου και αρχών Μαΐου. Δύο χρόνια αργότερα, συλλέχθηκαν μουμιοποιημένα φιστίκια από τα ίδια δέντρα κάθε 2 μήνες,από αρχές Σεπτεμβρίου ως αρχές Μαΐου. Διατηρήθηκαν στο εργαστήριο σε διάφορες φωτοπεριόδους και θερμοκρασίες και τελικά όλα τα φιστίκια σε 16L:8D και 25 ° C για 3 εβδομάδες για διαπίστωση του ποσοστού νΰμφωσης. Σε προνύμφες των αρχών Σεπτεμβρίου, 6 μήνες σε 6°C ήταν η πιο αποτελεσματική για περάτωση της διάπαυσης από τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν. Η διάπαυσηπερατοίθηκε ή σχεδόν περατώθηκε μετά από (1)4 μήνες σε 25 "C και μακρά φωτόφαιτη και στη συνέχεια 5 μήνες σε 14° ή 6°C, (2) 4 μήνες σε 20°C και φωτόφαση 12 ωρών και στη συνέχεια 3 μήνες σε 14 ή 6°C, (3) 4 μήνες σε 14°C και βραχεία φωτόφαση και στη συνέχεια 3 μήνες σε 6°C, και (4) 4 ή 6 μήνες σε 14°C και βραχεία φωτόφαση. Σε προνύμφες των αρχών Ιανουαρίου, τέσσερις μήνες σε 20 C και φωτόφαση 12 ωρων και στη συνέχεια 3 μήνες σε 14°C και φωτόφαση 8 ωρών ήταν η πιο αποτελεσματική από τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν. Τέσσερις ή 6 μήνες σε 14°C ήταν επίσης αποτελεσματική συνθήκη. Τέσσερις μήνες σε 6°C ήταν λιγότερο αποτελεσματική συνθήκη, αλλά επίσης επέτρεψε την περάτωση της διάπαυσης στο πλείστο τω\ προνυμφών.Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με εκείνα προηγούμενης εργασίας και δείχνουν ότι σε προνύμφες που συλλέχθηκαν στις αρχές φθινοπώρου, χαμηλές θερμοκρασίες και βραχείες ημέρες για λίγους ως πολλούς μήνες ακολουθούμενες από υψηλές θερμοκρασίες και μακρά ημέρα, ευνοούν την ενωρίς και ομοιόμορφη περάτωση της διάπαυσης. Δεδομένου ότι η περάτωση της διάπαυσης στο έντομο αυτό συμβαίνει τα μέσα της άνοιξης, οι μακρές ημέρες φαίνεται να είναι ένα λογικό σήμα για την περάτωση της διάπαυσης, όπως αποδείχθηκε από προηγούμενη εργασία. Σε προνύμφες που συλλέχθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, για ομοιόμορφη περάτωση της διάπαυσης ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός, χωρίς να χρειαστεί στο τέλος συνθήκη μακράς ημέρας, ήταν 4 μήνες σε 20°C και 12h φωτόφαση, ακολουθούμενη από 3 μήνες σε 14°C και 8h φωτόφαση. (EL)
Mummified pistachios containing fully grown diapause larvae of Eurytoma plotnikovi Nikol’skaya were collected from mid-November on from trees in coastal northern Greece and placed in a field cage. Every 5 weeks, fruits from the cage and from the trees were placed at 16L:8D h and 26°C. Pupation within I or 2 weeks showed that diapause was terminated between early April and early May. Two years later, strarting in early September, mummified fruits from the same trees were collected at bimonthly intervals and subjected fora few to several months to combinations of certain temperatures and photoperiods, followed by different conbinations of temperatures and photoperiods, then to 16L:8D h and 25°C. In larvae of early September, 6 months at 6°C was the most effective treatment for diapause termination. Diapause was also terminated or almost so after: (1) 4 months at 25°C and long photophase followed by 5 months at 14° or 6°C, (2) 4 months at 20°C and a 12 h photophase followed by 3 months at 14° or 6°C, (3) 4 months at WC and short photophase followed by 3 months at 6°C, and (4) 4 or 6 months at WC and short photophase. The results are in line with previous work, showing that, in larvae picked in early autumn, low temperatures and short days fora few to several months followed by high temperatures and a long day favor an early and synchronous termination of diapause. The time of diapause termination being in mid-spring, long days seem to be a reasonable signal for diapause termination, as shown by previous work. In larvae of early January, for a synchronous diapause termination four months at 20°C and a 12 h photophase followed by 3 months at WC and an 8 h photophase was the most effective treatment, without the need for a long-day final condition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

pistachio seed wasp (EN)
Eurytomidae (EN)
insect dormancy (EN)
diapause termination (EN)
Eurytoma plotnikovi (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2000-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 43-50 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 43-50 (EN)

Copyright (c) 2017 G. Haralambidis, M. E. Tzanakakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.