Έρευνα και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Παρενθετότητα και Παρέμβαση στο Ανθρώπινο Γονιδίωμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Έρευνα και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Παρενθετότητα και Παρέμβαση στο Ανθρώπινο Γονιδίωμα (EL)
Research and Human Rights – Surrogacy and Interference in Human Genome (EN)

Sakellaraki, Kalomoira K.

Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και των Βιοεπιστημών έχει οδηγήσει στη σύγκρουση μεταξύ της προσπάθειας για έρευνα και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχουν τεθεί ζητήματα που αφορούν τις βιοτεχνολογικές πρακτικές, που έχουν ως σκοπό όχι μόνο τη θεραπεία αλλά και την έρευνα. Η γενετική τεχνολογία αφορά τις μεθόδους που καθιστούν δυνατή την επέμβαση στη δομή των ευρισκομένων στον πυρήνα του κυττάρου γονιδίων. Το σύνολο αυτών των πληροφοριών αποτελούν το γονιδίωμα του ατόμου. Με τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος είναι πλέον δυνατό να διαγιγνώσκονται κληρονομικές ασθένειες και ανωμαλίες, που θα μπορούσε να παρουσιάσει ο άνθρωπος μετά τη γέννησή του και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τέτοιου είδους τεχνικές και έρευνες οδηγούν κατά βάση σε αρνητική ευγονική μέσω του αποκλεισμού εμβρύων λόγω κάποιας ανωμαλίας, αλλά και σε θετική αφού επιλέγονται για εμφύτευση τέλειοι άνθρωποι. Το δίκαιο, επομένως, έρχεται να αντιμετωπίσει τη ζωή ως ζημία. Τέτοιου είδους περιπτώσεις οδήγησαν στην θέσπιση νόμου κατά τον οποίο ορίζεται ότι η ζωή αξίζει per se και δε συμβιβάζεται η αναγνώριση δικαιώματος του προσώπου να μη γεννηθεί με την αξία του ανθρώπου. Αντίθετα με αυτό, υποστηρίζεται ότι το πρόσωπο δε μπορεί να υποτάσσεται σε μια υπερβατική αξία του ανθρώπινου γένους ούτε να ακυρώνεται το ατομικό δικαίωμα να καταφεύγει στη Δικαιοσύνη για πρόβλημα υγείας που πιθανόν δυσκολεύει τη ζωή του. Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται πως μια τέτοιου είδους διαδικασία οδηγεί στον ετεροκαθορισμό του ανθρώπινου είδους και αναπόφευκτα στον υποβιβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού καταργείται η αρχή της διαφορετικότητας και δημιουργούνται υγιή πρότυπα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σύστασης 932 του συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία αναφέρεται ότι όπως ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια έτσι έχει δικαίωμα και σε αμετάβλητα κληρονομικά χαρακτηριστικά.     (EL)
The development of biotechnology and life sciences has led to a clash between the endeavor for research and human dignity. Issues have been raised about biotechnological practices, not only for treatment but also for research. Genetic technology refers to the methods that make enable the interference in the structure of the genes that are found in the cell nucleus. The body of all this information is the individual's genome. By mapping the genome, it is now possible to diagnose hereditary diseases and abnormalities that humans might develop after their birth and during their lifetime. Such techniques and investigations lead not only to negative eugenics by the fetus' exclusion due to an abnormality, but to a positive one as well because perfect humans are chosen for implantation. Law, therefore, faces life as damage. Such cases have led to the enactment of a law which stipulates that life deserves/is worth per se, and the recognition of the individual's right not to be born with the value of individual is incompatible. On the contrary, it is argued that neither can the individual submit to a transcendent value of the human genus nor can the individual right to resort to Justice for a health problem that makes life difficult be annulled. Nevertheless, it appears that such a process leads to the hetero-definition of the human species and inevitably to the abasement of human dignity, since the principle of dissimilarity is abolished, and healthy patterns are created. Typical is the case of Recommendation 932 of the Council of Europe, which states that as a person has the right to life and human dignity, so one has the right to unchangeable hereditary features. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γονιδίωμα (EL)
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια (EL)
έρευνα (EL)
κληρονομικές ασθένειες (EL)
ευγονική (EL)
genome (EN)
hereditary diseases (EN)
Human dignity (EN)
eugenics (EN)
research (EN)


Epistēmēs Metron Logos

Αγγλική γλώσσα

2018-12-05


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 1 (2018); 38-44 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 1 (2018); 38-44 (EN)

Copyright (c) 2018 Kalomoira K. Sakellaraki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.