Ο ρόλος των γεωμορφολογιών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταποτάμου στον πλημμυρικό κίνδυνο του Θριάσιου πεδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο ρόλος των γεωμορφολογιών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταποτάμου στον πλημμυρικό κίνδυνο του Θριάσιου πεδίου

Ζύγουρα, Αγγελική

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου και της λεκάνης απορροής στον πλημμυρικό κίνδυνο. Μελετώνται τα φυσικογεωγραφικά αίτια πλημμυρών στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη και οικιστικά και οικονομικά αναπτυσσόμενη περιοχή του Θριάσιου. Η έρευνα εστιάζει στο υδρογραφικό δίκτυο του Σαρανταπόταμου που αποστραγγίζει έκταση 812,95 Km2. Με τη χρήση του λογισμικού Arc GIS 9.2.2 δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων για το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής. Συλλέχθηκαν στοιχεία από την ευρύτερη περιοχή μελέτης όπως μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά, χρήσεις γης με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία των αιτιών φυσικών και ανθρωπογενών που ευθύνονται για τα πλημμυρικά γεγονότα. Συντάχθηκε ένας κατάλογος με τις πλημμύρες που έχουν πλήξει την περιοχή από τα ρωμαϊκά χρόνια. Έγινε ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταπόταμου σύμφωνα με τους νόμους του αριθμού των κλάδων, του μήκους και του εμβαδού των λεκανών απορροής, διερευνήθηκε η διαδοχική κατά τάξη απορροή, σχεδιάστηκαν οι επιμήκεις τομές των κεντρικών κλάδων του δικτύου και εκτιμήθηκε η ενέργεια του χειμάρρου (stream power) κατά μήκος τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σημαντικό ρόλο στον πλημμυρικό κίνδυνο παίζει ο υψηλός λόγος διακλάδωσης μεταξύ τέταρτης και πέμπτης τάξης, οι μεγάλες κλίσεις στα ορεινά και οι μικρές στα πεδινά καθώς επίσης και οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις που γίνονται, χωρίς τη λήψη αντιπλημμυρικών έργων στον ευρύτερο χώρο της λεκάνης, αλλά αποσπασματικά και μόνο στα πεδινά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σαρανταπόταμος
Physical geography - Greece - Attica (Nome)
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Geomorphology - Greece - Attica (Nome)
Watersheds - Greece - Attica (Nome)
Φυσική γεωγραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Υδρογραφία - Δίκτυα
Ποταμός
Sarantapotamos River
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Drainage networks

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.