Η αναγέννηση των γιγάντων: ζητήματα επανάχρησης και αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομιάς: μελέτη της πε-ρίπτωσης της οδού Πειραιώς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αναγέννηση των γιγάντων: ζητήματα επανάχρησης και αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομιάς: μελέτη της πε-ρίπτωσης της οδού Πειραιώς

Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία έχει τρεις στόχους: ο πρώτος αφορά στην μελέτη των κτηριακών βιομηχανικών κελυφών και μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς του οδικού άξονα της οδού Πειραιώς, στην εύρεση της αξίας της κληρονομιάς αυτής και στην αξιοποίηση και επανάχρησή τους. Ο δεύτερος αφορά στην κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου το οποίο θα απαντηθεί από τους φορείς (stakeholders) που αναμειγνύονται με διάφορους τρόπους στο ζήτημα αναφορικά με την διαχείριση της βιομη-χανικής κληρονομιάς της Οδού. Τέλος, ο τρίτος στόχος αφορά στην αξιοποίηση της συλλεχθείσας γνώσης η οποία καταγρά-φηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης των παραπάνω σκοπών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων επί της κατανόησης της αντίληψης του συνόλου της κοινωνίας επί της βιομηχανικής κληρονομιάς.Αναλυτικότερα, η δόμηση της διπλωματικής ερ-γασίας αυτής περιλαμβάνει τρία μέρη, ισάριθμα με τους προαναφερθέντες στόχους: το θεωρητικό στο οποίο αναλύεται ο πρώτος στόχος (θεωρητικό πλαίσιο βιομηχανικής κληρονομιάς), το πρακτικό στο οποίο αναλύεται ο δεύτερος (η απάντηση συνέντευξη φορέων βιομηχανικής κληρονομιάς) και το τρίτο στο οποίο διερευνώνται οι τάσεις και αντιλήψεις επί της βιομηχανικής κληρονομιάς της Οδού. Στο θεωρητικό θα μελετηθεί η πολιτική η οποία ασκείται από την Ελλάδα και την ΕΕ αναφορικά με την διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Το πρακτικό μέρος αναφέρεται στην μεθοδολογία, εκτέλεση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ύπαρξη πολιτικής των ενδιαφερόμενων φορέων και την γνώση της σημασίας της βιομηχανικής κληρονομιάς. Τέλος στο τρίτο μέρος θα γίνει περιληπτική αναφορά σε ό,τι συμπέρασμα θα υπάρξει από την θεωρητική μελέτη και τις συλλεχθεισες απαντήσεις και θα γίνουν προτάσεις σχετικά με την διεύρυνση της κατανόησης και αντίληψης επί της βιομηχανικής κληρονομιάς της Οδού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιομηχανικές περιοχές - Ελλάδα - Αττική (Νόμός) - Ιστορία
Industrial districts - Greece - Attica (Nome) - History

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.