Διατροφή και καρκίνος μαστού: ο ρόλος της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών: μελέτη ασθενών - μαρτύρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διατροφή και καρκίνος μαστού: ο ρόλος της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών: μελέτη ασθενών - μαρτύρων

Κάκκου, Αικατερίνη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μεθοδολογία: Στην πιλοτική μελέτη έλαβαν μέρος 73 ασθενείς γυναίκες (57±10) με πρώτη εκδήλωση καρκίνου του μαστού που προσήλθαν διαδοχικά, σε δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας, και 63 υγιείς (μάρτυρες) εξομοιωμένες κατά ηλικία. Οι μάρτυρες προήλθαν από το γενικό πληθυσμό των Αθηνών σε εθελοντική βάση. Για τις ανάγκες της έρευνας αναπτύχθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και άλλες μελέτες. Εφαρμόσθηκε επίσης το MedDietScore, ένας πολύτομος διατροφικός δείκτης αποτελούμενος από ερωτήσεις (συνιστώσες) κατανάλωσης των 11 ομάδων τροφίμων της μεσογειακής πυραμίδας (θεωρητικό εύρος 0-55). Αποτελέσματα: Μετά την στάθμιση των κοινωνικό-δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και την μονοπαραγοντική ανάλυση δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της κατανάλωσης φρούτων(p=0.18) και λαχανικών(p=0.12) με την παρουσία καρκίνου του μαστού. Αντίθετα η πολλαπλή λογαριθμιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι υπάρχει οριακή στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ κατανάλωσης φρούτων και της παρουσίας του καρκίνου του μαστού και δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης λαχανικών και καρκίνου του μαστού. Συμπέρασμα: Παρατηρείται προστατευτική τάση, με την κατανάλωση φρούτων έναντι λαχανικών, κατά τον καρκίνο του μαστού. Άρα μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα είναι πιο εύκολο να ιεραρχηθούν οι προστατευτικοί εκείνοι δείκτες που θα πρέπει να υιοθετηθούν ως τρόπος ζωής και που θα συμβάλλουν μαζί με τον προληπτικό έλεγχο στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου για εκδήλωση της νόσου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Vegetables in human nutrition
Φρούτα στην ανθρώπινη διατροφή
Μαστός - Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Breast - Cancer - Nutritional aspects
Λαχανικά στην ανθρώπινη διατροφή
Fruits in human nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-10-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.