Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου: πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου: πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές

Σαρμή, Στέλλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Αντίστροφη Εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου, πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές» έχει σκοπό να μελετήσει τη ροή συσκευασιών, εξαρτημάτων και κατασκευών από αλουμίνιο που δεν είναι χρήσιμες πλέον, από τον τελικό καταναλωτή στον εκάστοτε παραγωγό με σκοπό την ανακύ-κλωση και επεξεργασία τους. Για την ολοκλήρωση της εργασίας ήταν απαραίτητη η αποσαφήνιση των όρων εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), πράσινη εφοδιαστική αλυ-σίδα (green logistics), αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics) και ανα-κύκλωση και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές και ξένες βιβλιογραφικές αναφο-ρές. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές για τη συλ-λογή στοιχείων σχετικά με την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου και συγκεκριμένα του δομικού αλουμινίου, του αλουμινίου ως υλικό συσκευασίας και του αλουμινίου από τη χρήση του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για το σκοπό αυ-τό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο και μοιράσθηκε μέσω διαδικτύου σε κατοίκους του Νομού Αττικής για να μελετηθεί η στάση τους απέναντι στην ανακύκλωση υλικών και πιο συγκεκριμένα στην ανακύκλωση του αλουμίνιου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του SPSS 19.0. Η εμπειρική ανάλυση απέφερε αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο - Περιβαλλοντικές απόψεις
Aluminum industry and trade - Environmental aspects
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Εφοδιαστική
Recycling (Waste, etc.)
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.