Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας

Λαλιώτη, Εμμανουέλα

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Καρδίτσας σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Καρδίτσας. Η εν λόγω εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρατίθενται αναλυτικά κάποια στοιχεία σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας όσον αφορά τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης δίνονται και κάποιοι ορισμοί για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στη συνέχεια, επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το ρόλο που αυτές διαδραματίζουν όσον αφορά την οικονομία της χώρας μας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά που γίνεται στις στρατηγικές ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, αναλύονται οι παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και παρουσιάζονται οι μορφές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται μια γνωριμία με την ιστορία της πόλης, καθώς επίσης παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ της και προσδιορίζεται γεωγραφικά. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα, βασίζεται στη διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχθηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα 150 επιχειρήσεων, όπου τελικά συλλέχτηκαν 146 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια εμπεριείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούσαν την επίδραση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα της πόλης. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Από τη διεξαγωγή της έρευνας τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι οι επιχειρηματίες είναι μέτρια ενημερωμένοι σχετικά με τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα δέχονταν να συμμετάσχουν στο κόστος δημιουργίας κάποιων υποδομών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, διαπιστώθηκε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Small business - Greece - Karditsa (Nome)
Community development - Greece - Karditsa (Nome)
Κοινοτική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Sustainable development - Greece - Karditsa (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.