Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Κορίνθου (Β.Α. Πελοπόννησος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Κορίνθου (Β.Α. Πελοπόννησος)

Τριανταφύλλου, Ιωάννα

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής ήταν η αποτύπωση, η περιγραφή και η απεικόνιση των γεωμορφών της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Κορίνθου, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Στη διαμόρφωση της γεωμορφολογίας της περιοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου καθώς και η τεκτονική δραστηριότητα που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν επίσης την μορφολογία του αναγλύφου είναι η λιθολογία των σχηματισμών της περιοχής και οι εξωγενείς διεργασίες όπως, η διάβρωση, η μεταφορά και απόθεση. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια σύνθεση αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στον ανατολικό Κορινθιακό Κόλπο και αφορούσαν τη γεωλογική και νεοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής. Ο Κορινθιακός Κόλπος εντοπίζεται στην Κεντρική Ελλάδα και αποτελεί μια από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συχνή παρουσία παράκτιων και υποθαλάσσιων κατολισθητικών φαινομένων και παλιρροϊκών κυμάτων (tsunamis), σε συνδυασμό με τις πυκνά κατοικημένες ακτές του κόλπου, καθιστούν τον Κορινθιακό κόλπο περιοχή υψηλής επικινδυνότητας. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία (3) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των έως τώρα δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με την τάφρο της Κορίνθου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα γενικότερα γεωγραφικά στοιχεία του νομού Κορινθίας, καθώς και εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται επίσης, βιβλιογραφικά η γενική γεωλογική και νεοτεκτονική δομή του Κορινθιακού Κόλπου. Ακολουθεί η περιγραφή των ρηγμάτων, καθώς και της ιστορικής και ενόργανης σεισμικότητας του Κορινθιακού Κόλπου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά του Κορινθιακού Κόλπου και τέλος αναπτύσσεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία ως αφορά τα φαινόμενα κατολίσθησης μετά από την εκδήλωση σεισμικών γεγονότων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία και οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν για την αποτύπωση των γεωμορφολογικών παρατηρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου. Τέλος πραγματοποιείται μια σύντομη σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων της παρούσας διπλωματικής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
Sea level - Greece - Korinthia (Nome)
Κύματα βαρύτητας - Ελλάδα - Κορινθιακός κόλπος
Γεωλογία, Τεκτονική - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
Geology, Structural - Greece - Korinthia (Nome)
Θαλάσσια στάθμη - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
Gulf of
Tsunami - Greece - Corinth
Geomorphology - Greece - Korinthia (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.