Τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών: εφαρμογή στην ανάλυση της ρηξιγενούς δομής της ευρύτερης περιοχής του Ταϋγέτου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών: εφαρμογή στην ανάλυση της ρηξιγενούς δομής της ευρύτερης περιοχής του Ταϋγέτου

Καρβέλα, Βασιλική

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η χρήση τεχνικών παθητικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τον εντοπισμό ενεργών ρηξιγενών δομών. Ως περιοχή μελέτης της εργασίας αυτής επιλέχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου. Κριτήριο για την επιλογή αυτή αποτέλεσαν τα έντονα μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά. Σημαντικό κριτήριο ήταν, επίσης, η ύπαρξη της έντονης σεισμικότητας στη περιοχή κατά τους ιστορικούς χρόνους από τη πλευρά της Σπάρτης και κατά τους νεότερους από τη πλευρά της Καλαμάτας. Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής συνδυάσαμε τις πολυφασματικές εικόνες και τη παγχρωματική εικόνα του Landsat ETM+ ,το Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (DEM), τους αντίστοιχους τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες της περιοχής με τα δεδομένα από τη σεισμικότητα της περιοχής. Η επεξεργασία των πολυφασματικών εικόνων για την ανάδειξη των φωτογραμμώσεων συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία σύνθετων ψευδέγχρωμων εικόνων ,την ένωση τους με την παγχρωματική εικόνα και την εφαρμογή γραμμικών φίλτρων. Τα παραπάνω δεδομένα εισήχθησαν σε ένα περιβάλλον ΓΣΠ μαζί με τους τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες για την ερμηνεία τους. Επίσης, με τη 3D απεικόνιση του αναγλύφου αναδείχτηκαν τα μορφοτεκτονικά του χαρακτηριστικά. Οι τοπογραφικοί χάρτες χρησιμοποιήθηκαν για τη σωστή γεωαναφορά των γεωλογικών χαρτών και για τη ψηφιοποίηση του υδρογραφικού δικτύου ώστε να εντοπιστούν τυχόν μετατοπίσεις του. Από τους γεωλογικούς χάρτες ψηφιοποιήθηκαν οι γεωλογικοί σχηματισμοί καθώς και τα ρήγματα ώστε να γίνει σύγκριση με τις φωτογραμμώσεις που έχουν προκύψει από την ερμηνεία των ψευδέγχρωμων εικόνων. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί διαχωρίστηκαν σε αλπικά και μεταλπικά ιζήματα Παράλληλα, εξετάστηκε η ιστορική και η ενόργανη σεισμικότητα της συγκεκριμένης περιοχής ώστε να διαπιστωθεί τυχόν συσχέτιση των ρηγμάτων με τα επίκεντρα των σεισμών. Εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία καταλήξαμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τον εντοπισμό των σεισμικά ενεργών ρηξιγενών ζωνών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τηλεπισκόπηση
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Ρήγματα (Γεωλογία) - Ταΰγετος, Περιοχή του
Faults (Geology) - Greece - Taygetus Region
Remote sensing
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)