Κατώτατες αποδοχές και απασχόληση: στοιχειά από την ευρωζώνη και την καταναλωτική εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κατώτατες αποδοχές και απασχόληση: στοιχειά από την ευρωζώνη και την καταναλωτική εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων

Αθανασοπούλου, Ελευθερία

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, «Ευρώπη 2020», φιλοδοξεί μεταξύ των 5 βασικών της στόχων, το 75% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 20-64 ετών, να είναι εργαζόμενοι Ευρωπαίοι πολίτες. Με αφορμή τον στόχο αυτό, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τις μεταβολές της απασχόλησης ως προς τις μεταβολές του κατώτατου μισθού, χρησιμοποιώντας τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ως επιπλέον ερμηνευτική μεταβλητή. H έρευνα πραγματοποιήθηκε για τα εξής κράτη-μέλη της ΕΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία. Αξιοποιούνται μηνιαία στοιχεία, από τον Δεκέμβριο 2001-Δεκέμβριο 2012, για την απασχόληση των νέων ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι αποτελούν μια από τις ομάδες στο σύνολο του απασχολούμενου πληθυσμού που αμείβεται με τις κατώτατες αποδοχές. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε λογισμικό MATLAB R2012a, ενώ για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα της οικογένειας General AutoRegressive Conditional Heteroskedastic (GARCH). Στις υπό εξέταση χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η επίδραση των κατώτατων αποδοχών είναι θετική και στατιστικά σημαντική στην απασχόληση των νέων, με υψηλότερη τιμή αναφοράς στην Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, η απασχόληση των Πορτογάλων μεταξύ 15-24 ετών επηρεάζεται θετικά και μάλιστα κατά 47.8% σε μια μεταβολή του κατώτατου μισθού κατά μία μονάδα. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, οι βασικές αποδοχές επηρεάζουν οριακά θετικά το επίπεδο απασχόλησης των νέων, αλλά η επιρροή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αναφορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία σημειώνεται αρνητική σχέση μεταξύ κατώτατων αποδοχών και απασχόλησης και μάλιστα στατιστικά σημαντική. Μεταξύ των επτά, στην Ολλανδία παρατηρείται η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση, καθώς η μεταβολή του βασικού μισθού φαίνεται να επιφέρει μείωση της απασχόλησης των νέων Ολλανδών κατά 46.9%. Τέλος, και στις 7 χώρες της έρευνας τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη των ευρωπαίων είναι στατιστικά σημαντική με οριακά θετική επίδραση, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι τιμές του δείκτη στο δείγμα είναι αρνητικές και οι τιμές των συντελεστών για κάθε χώρα επίσης, αρνητικές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Consumer confidence
Καταναλωτική εμπιστοσύνη
Κατώτατες αποδοχές - Ευρώπη
Μοντέλο GARCH
GARCH model
Απασχόληση - Ευρώπη
Minimum wage - Europe
Employment - Europe

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.