Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και η χωρική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και η χωρική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης

Βλάχος, Παναγιώτης

Ο βασικός σκοπός της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης και να περιγράψει την χωρική τους διάσταση. Η παρούσα εργασία αποτελείτε από δύο μέρη Στο Α μέρος γίνεται μια εκτενής αναφορά σχετικά με τις προσεγγίσεις των βασικών παραμέτρων που προσδιορίζουν με σαφήνεια την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και μια συγκριτική αντιπαράθεση μεταξύ αειφόρου και συμβατικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια ακολουθεί η εννοιολογική προσέγγιση των παραγόντων που προσδιορίζουν το περιβάλλον καθώς αυτοί έχουν γίνει αποδεκτοί διεθνώς. Με βάση τις αρχές αυτές το περιβάλλον διακρίνεται σε τρεις επί μέρους πυλώνες οι οποίοι λειτουργούν από κοινού συγκροτημένοι σε ένα όλο. Οι πυλώνες αυτοί είναι α) Το Φυσικό Περιβάλλον. β) Το Οικονομικό Περιβάλλον. γ) Το Κοινωνικό Περιβάλλον. Επίσης γίνεται αναφορά στο ρόλο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο ρόλο του Οικολογικού αποτυπώματος καθώς και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο Β μέρος γίνεται αναφορά στους δείκτες ως στατιστικά μέτρα εκτίμησης της αειφόρου ανάπτυξης και παρατίθεται μια πλήρη σειρά των σχετικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί αποκαλούνται Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable development Indicators) και έχουν καταρτισθεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται σε επίπεδο χωρών μελών, και η δεύτερη αφορά την Ελλάδα και γίνεται σε επίπεδο περιφερειών NUTS-II. Με βάση αυτή την ανάλυση καθίσταται εφικτή η εκτίμηση της χωρικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης. Για την κατάρτιση των δεικτών χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα στατιστικά δεδομένα που προσδιορίζουν τους συντελεστές της αειφορίας τόσο σε επίπεδο χωρών μελών όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και τη χωρική της διάσταση. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ή κατά μια άλλη έννοια το κοινωνικό προφίλ της αειφόρου ανάπτυξης προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα από όλους τους δείκτες είτε αυτοί αφορούν το φυσικό είτε το οικονομικό είτε το ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Spatial analysis (Statistics)
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Sustainable development - Social aspects
Αειφορική ανάπτυξη - Κοινωνικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)