Καρδιομεταβολικοί δείκτες σε απομονωμένους πληθυσμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Καρδιομεταβολικοί δείκτες σε απομονωμένους πληθυσμούς

Τζάκου, Δήμητρα

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ της αρτηριακής πίεσης και του βαθμού προσκόλλησης στη Μεσογειακή δίαιτα, καθώς και της ικανότητας των διατροφικών προτύπων να προβλέψουν τις τιμές της πίεσης σε απομονωμένους πληθυσμούς. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το δείγμα αποτελείται από 339 ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση και συλλέχθηκαν διατροφικά στοιχεία μέσω ημιποσοτικού Ερωτηματολογίου Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων. Χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες για την εξαγωγή των διατροφικών προτύπων. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης στη Μεσογειακή διατροφή έγινε με τη χρήση του Μεσογειακού σκορ. Η ανάλυση Student’s t χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των συνεχών μεταβλητών και του φύλου, ενώ ο συντελεστής r του Pearson για αυτές μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών. Μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν για να προβλέψουν τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στα χρόνια εκπαίδευσης, το Μεσογειακό σκορ και το λόγο περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές. Η ηλικία, ο λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου και ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά θετικά, ενώ τα χρόνια εκπαίδευσης και το Μεσογειακό σκορ στατιστικά σημαντικά αρνητικά με τη συστολική πίεση. O λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου και ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά θετικά με τη διαστολική πίεση. Προέκυψαν τρία διατροφικά πρότυπα: «μη υγιεινό», «υγιεινό» και «τοπικό». Το Μεσογειακό σκορ, το «μη υγιεινό» και το «υγιεινό» διατροφικό πρότυπο συμβάλλουν στατιστικά σημαντικά στην ερμηνευτικότητα των τιμών της συστολικής, αλλά όχι της διαστολικής πίεσης, ύστερα από εξομοίωση για συγχυτικούς παράγοντες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Αρτηριακή πίεση
Blood pressure

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.