Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά ως προσδιοριστικοί παράγοντες της σωματικής άσκησης και της κατανάλωσης πρωινού σε μαθητές της Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά ως προσδιοριστικοί παράγοντες της σωματικής άσκησης και της κατανάλωσης πρωινού σε μαθητές της Ευρώπης

Γιαννοπούλου, Αγγελική

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων σε συμπεριφορές -όπως η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και η κατανάλωση πρωινού- που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε ευρωπαϊκό δείγμα παιδιών ηλικίας 10 – 12 ετών. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της συγχρονικής μελέτης ENERGY μελετήθηκαν 7015 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα περιλάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ερωτηματολόγια για τα παιδιά και ερωτηματολόγια για τους γονείς. Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού ήταν αυτό-δηλούμενες. Οι δύο συμπεριφορές εκφράστηκαν ως συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες για ≥60 λεπτά την ημέρα και καθημερινή κατανάλωση πρωινού, αντίστοιχα. Για τη συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος X2. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης πρωινού με τους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες. Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος, το 21,1% των παιδιών αφιέρωνε ≥60 λεπτά την ημέρα σε φυσικές δραστηριότητες. Τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 7% για την Ελλάδα έως 39,1% για τη Νορβηγία. Αντίστοιχα, το 64,7% κατανάλωνε καθημερινά πρωινό, συμπεριφορά που διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών – από 46,5% (Σλοβενία) έως 84,8% (Ισπανία)-. Παιδιά αρσενικού γένους (p<0,001), από οικογένειες παραδοσιακού τύπου (ΣΛ=1,651, p=0,013) με γονείς υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (ΣΛ=1,337, p=0,001) είχαν περισσότερες πιθανότητες να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες για ≥60 λεπτά την ημέρα. Ενώ, παιδιά ιθαγενών (ΣΛ=1,535, p<0,001), παραδοσιακού τύπου οικογενειών (ΣΛ=1,606, p=0,001), με δύο εργαζόμενους (ΣΛ=1,297, p=0,001) και υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου γονείς (ΣΛ=1,647, p<0,001) είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταναλώνουν καθημερινά πρωινό. Συμπεράσματα: Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες όσο και στην κατανάλωση πρωινού από τα παιδιά. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση των παραπάνω χαρακτηριστικών κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων προώθησης της δραστηριότητας και της κατανάλωσης πρωινού, αλλά και προγραμμάτων πρόληψης ή αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Obesity in children - Social aspects
Breakfasts - Health aspects
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
Παχυσαρκία στα παιδιά - Κοινωνικές απόψεις
Άσκηση στα παιδιά
Exercise - in infancy & childhood

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.