Συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων του λογισμικού ARCGIS 9.3 και του συνδυασμού QUANTUM_GIS/GRASS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων του λογισμικού ARCGIS 9.3 και του συνδυασμού QUANTUM_GIS/GRASS

Σκουρής, Χρυσοβαλάντης

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με τη σύγκριση των λογισμικών ARCGIS 9.3 και QUANTUM_GIS/GRASS, αναφορικά με τις βασικότερες λειτουργίες τους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο συνδυασμός QUANTUM_GIS/GRASS αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο λογισμικό, παρά το γεγονός ότι στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικά πακέτα λογισμικού, λόγω της ύπαρξης ενός αρκετά ανεπτυγμένου περιβάλλοντος διασύνδεσης μεταξύ των δύο αυτών λογισμικών. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει την χρήση των περισσοτέρων λειτουργιών του GRASS μέσα από το περιβάλλον διεπαφής του QUANTUM_GIS. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια γενικότερη προσέγγιση των διαφορών μεταξύ εμπορικών και ανοιχτών λογισμικών GIS, καθώς και μια ιστορική ανάδρομη στην εξέλιξη των λογισμικών αυτών. Η ανάδρομη αυτή αφορά κυρίως τα λογισμικά ΣΓΠ (τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας), αλλά (σε πολύ μικρότερο βαθμό) και την εξέλιξη των λογισμικών γενικότερα. Παράλληλα διεξάγεται μια συνοπτική καταγραφή μέρους της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη σύγκριση των λογισμικών μελέτης, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα λογισμικά GIS. Επίσης γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σε εργασίες οι οποίες έχουν διεξαχθεί με τη χρήση ανοικτών λογισμικών ΣΓΠ, προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία τους. Το κυρίως μέρος της εργασίας καταλαμβάνει η σύγκριση μεταξύ των πακέτων ARCGIS 9.3 και QUANTUM_GIS/GRASS σε συγκεκριμένα πεδία και με βάση συγκεκριμένες λειτουργίες τις οποίες διαθέτουν. Είναι προφανές ότι η σύγκριση αυτή δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες των λογισμικών αυτών, καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Παράλληλα, στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας διεξάγονται δύο απλές εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν ως ένα επιπλέον (πιο εξειδικευμένο) πεδίο σύγκρισης μεταξύ των λογισμικών μελέτης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης των αναλυτικών δυνατοτήτων των λογισμικών αυτών. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν μια απλή Υδρολογική Ανάλυση και μια εξίσου απλή εφαρμογή Γεωκωδικοποίησης, ενώ παράλληλα αναλύονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των λογισμικών μέσα από τις εν λόγω εφαρμογές. Τέλος η εργασία περιλαμβάνει τα συνολικά συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την σύγκριση των λογισμικών, καθώς και την αξιολόγηση τους βάσει των συμπερασμάτων αυτών. Τα εν λόγω συμπεράσματα αφορούν τόσο τα αποτελέσματα της σύγκρισης, όσο και την καταλληλότητα των λογισμικών (ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών) καθώς και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις .

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ArcGIS
Γεωγραφία - Λογισμικό
Geomatics
Γεωπληροφορική
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Geographic information systems
Geography - Software

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.