Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

Κατσιμπίρη, Παγώνα

Με την ενσωμάτωση της Κοινής Αγροτικής Παραγωγής (Κ.Α.Π.) στον αγροτικό τομέα, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική ύπαιθρο, με κυριότερες τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στις ορεινές Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Λ.Ε.Π). Αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη χρήση της γης, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Ο μακροχρόνιος περιβαλλοντικός και χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ως πολιτική συντονισμού και εξειδίκευσης στο χώρο επί μέρους τομεακών πολιτικών, δραστηριοτήτων και υποδομών, ενώ παράλληλα μπορεί να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή, τη συνετή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιζητεί να εντοπίσει τα προβλήματα της ορεινής περιοχής του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελακίων, Τεμπών και Σπηλιάς, και να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση στη βάση: α) της ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτημάτων και β) της παράλληλης συμπληρωματικής διασύνδεσής τους με τον ευρύτερο χώρο. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προσεγγίζει το σχεδιασμό με στόχο την κοινωνικο-χωρική αριστοποίηση της ανάπτυξης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία βασίστηκαν στις μελέτες για τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, καθώς και σε ειδικότερες μελέτες και έρευνες αναφορικά με τον ορεινό χώρο. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικά εργαλεία την προσέγγιση «εκ των κάτω» («bottom-up»), την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, και την SWOT ανάλυση. Η εργασία καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ορεινής περιοχής και ειδικότερα των τομέων της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και του τουρισμού. Επίσης προτείνει την αξιοποίηση των νέων έργων υποδομής, την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη δικτύωση /συσπείρωση των επιχειρήσεων, την υιοθέτηση κοινού διαφημιστικού λογότυπου και τέλος την ίδρυση φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης υποδεικνύουν ότι οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν τροχοπέδη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Environmental protection - Planning
Common Agricultural Policy
Περιβάλλον - Προστασία - Σχεδιασμός
Κοινή Αγροτική Παραγωγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)