Σύγχρονες αστικές εμπορευματικές μεταφορές (CityLogistics): εφαρμογή στη πόλη της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύγχρονες αστικές εμπορευματικές μεταφορές (CityLogistics): εφαρμογή στη πόλη της Αθήνας

Μπουζαλή, Βικτωρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να περιγράψει το ρόλο που διαδραματίζουν τα CityLogistics και τα μοντέλα τους, τα οποία εφαρμόζονται για το σωστό εφοδιασμό των πόλεων και των αστικών κέντρων. Αναλύονται οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές στο νομό Αττικής και ειδικότερα στην Αθήνα ενώ με την έρευνα που διεξήχθη,έγινε προσπάθεια να καταγραφούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τη νυχτερινή διανομή εμπορευμάτων στην Αθήνα και στους παραπλήσιους δήμους της. Με τα CityLogistics έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν, εργασίες στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Υπήρχε ένα κενό όσον αφορά τιςνυχτερινές διανομές εμπορευμάτων στην Αθήνα και έγινε προσπάθεια νακαλυφθεί με την παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία απαρτίζεται απόδύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό, γίνεται αναφορά στα Logistics και την πορεία τους στο χρόνο, ενώ γίνεται και μια εκτενής αναφορά στο φαινόμενο της αστικοποίησης, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, το οποίο επέφερε την ανάγκη για να εφαρμοστούν τα CityLogistics. Εκτεταμένη και με πλήρη στοιχεία είναι η αναφορά στα CityLogistics και ειδικότερα στα μοντέλα τους, τα οφέλη ή τα προβλήματα από την εφαρμογή τους και το αντίκτυπο που έχουν στην ποιότητα ζωής όσων διαμένουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται εντός αστικών κέντρων και μεγάλων πόλεων. Στο πρακτικό μέρος αναπτύσσεται η έρευνα που διενεργήθηκε σε περίοδο δέκα ημερών και αφορά τη νυχτερινή διανομή εμπορευμάτων στην Αθήνα. Γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας, στη μέθοδο, στο τρόπο διεξαγωγής, καθώς και στις περιοχές που επιλέχθηκε να γίνει. Τέλος, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων, που μας οδηγούν στα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αστικοποίηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Logistics - Greece - Attica (Nome) - Athens
Εφοδιαστική - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Urbanization - Greece - Attica (Nome) - Athens

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.