Συγκριτικές παρατηρήσεις των υδατικών διαμερισμάτων της Hπείρου και της Aττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Συγκριτικές παρατηρήσεις των υδατικών διαμερισμάτων της Hπείρου και της Aττικής

Κουτσοχρήστου, Φωτεινή

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και στοχεύει στην παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τα υδατικά διαμερίσματα της Ηπείρου και της Αττικής. Με την εργασία αυτή γίνεται απόπειρα εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω σύγκρισης σημείου προς σημείου του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου και της Αττικής. Η διεκπεραίωση της ορθής σύγκρισης των δύο υδατικών διαμερισμάτων γίνεται με βάση τρεις ενότητες. Αρχικά , με την πλήρη ανάλυση του υδατικού διαμερίσματος της ΗΠΕΙΡΟΥ, έπειτα με την ανάλυση του υδατικού διαμερίσματος της ΑΤΤΙΚΗΣ και τέλος με την παράθεση ενός κεφαλαίου με τις συγκριτικές παρατηρήσεις των δύο αυτών υδατικών διαμερισμάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθενται γενικές έννοιες και επεξηγήσεις όρων που σχετίζονται με τα υδατικά διαμερίσματα γενικά αλλά και με τους υδάτινους πόρους. Επιπλέον πριν ο αναγνώστης εντρυφήσει στα υδατικά διαμερίσματα, παίρνει μια γεύση από την υφιστάμενη κατάσταση και χρήση των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός αυτού παρατίθενται στοιχεία για τους υδατικούς πόρους σε όλη την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, πριν προχωρήσουμε στα επιμέρους εξεταζόμενα υδατικά διαμερίσματα, μας δίδεται μια γενική εικόνα της κατάστασης της Ελλάδας. Τέλος στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται και οι πολιτικές που έχουν επιστρατευτεί για την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων. Προχωρώντας το Δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Παρατίθενται αναλυτικά σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετά στοιχεία χαρακτηριστικά του διαμερίσματος που αφορούν Δημογραφικά, Γεωγραφικά, Γεωλογικά, Κλιματολογικά, Υδρολογικά( όπως επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), πληροφορίες σχετικά με σπουδαία οικοσυστήματα, τρόποι χρήσης των υδατικών πόρων από την ανθρώπινη κοινωνία και πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα ρύπανση που έχει προκληθεί στους υδατικούς πόρους. Εφόσον έχουν αναλυθεί τα παραπάνω στοιχεία, το κεφάλαιο κλείνει με σύνοψη των προηγούμενων χαρακτηριστικών του διαμερίσματος καθώς και με συμπεράσματα. Στο Τρίτο κεφάλαιο αναλύονται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σειρά που είδαμε στο 2ο κεφάλαιο στοιχεία και πληροφορίες για το υδατικό διαμέρισμα της Αττικής. Ακολουθεί το Τέταρτο κεφάλαιο που αποτελεί τον άξονα της παρούσας διπλωματικής εργασίας και καταγράφονται τα προσωπικά συμπεράσματα που βασίζονται στην σύγκριση μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων της Αττικής και της Ηπείρου. Η σύγκριση γίνεται σημείο προς σημείο βασιζόμενη στα υποκεφάλαια των ενοτήτων που αφορούν τα δύο υδατικά διαμερίσματα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ορθότερη επιχειρηματολογία ως προς τις συγκρίσεις. Επίσης, αποσαφηνίζονται με καλύτερο τρόπο οι διαφορές των δύο υπό μελέτη υδατικών διαμερισμάτων. Κλείνοντας την πτυχιακή γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση των χρήσεων των υδατικών πόρων και παρατίθενται οι αρχές της αεροφόρους ανάπτυξης, “πολιτικής” άμεσα εφαρμοζόμενης και άκρως απαραίτητη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Sustainable development - Greece - Attica (Nome)
Hydrologic cycle
Water resources - Greece
Υδρολογικός κύκλος
Groundwater
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα
Υπόγεια
Ύδατα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Ήπειρος
Sustainable development - Greece - Epirus

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)