Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής θερμοκηπιακής καλλιέργειας γαρυφάλλων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής θερμοκηπιακής καλλιέργειας γαρυφάλλων στην Ελλάδα

Μπάρλα, Σοφία Άννα

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι η γεωργία και ειδικότερα οι εντατικές καλλιέργειες επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του κύκλου ζωής της παραγωγής δρεπτών ανθέων γαρυφαλλιάς στην Ελλάδα καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την χρήση της μεθόδου Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής και τη βοήθεια του λογισμικού SimaPro 5 και τη μέθοδο Eco Indicator 99. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει τις γεωργικές εργασίες που απαιτούνται για την καλλιέργεια θερμοκηπιακού γαρυφάλλου, όπως την συντήρηση των δρεπτών ανθέων στο χώρο παραγωγής μέχρι τη μεταφορά τους, καθώς και τη μεταφορά τους. Στην εργασία παρουσιάζονται επίσης και συναφείς μελέτες για άλλα είδη ανθοκομικών προϊόντων. Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει από αυτές τις μελέτες είναι η χρήση ορυκτών καυσίμων. Η βασική διαφορά μεταξύ των συναφών ερευνών και της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιείται θέρμανση του θερμοκηπίου. Επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά για την σημαντικότητα των δρεπτών ανθέων στην Ελλάδα. Η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτυπώνει την εκτίμηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος μιας διεργασίας ή μιας υπηρεσίας. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που προκαλούνται από το εξεταζόμενο σύστημα προέρχονται από τη χρήση του ψυγείου της μονάδας για την συντήρηση των δρεπτών ανθέων. Η συνεισφορά αυτή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προέρχεται λόγω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια της εξόρυξης και της χρήσης των ορυκτών πόρων. Αυτή είναι και η διαδικασία που μπορεί να βελτιωθεί ώστε το σύστημα να καταστεί φιλικότερο προς το περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Cut flowers
Life Cycle Assessment
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Environmental impact analysis
Δρεπτά άνθη
Γεωργία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Agriculture - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.