Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων λευκού κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων λευκού κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF

Μπακογιάννη, Ιωάννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων λευκού κρασιού, με κύρια ποικιλία τη Ρομπόλα, στην δράση της λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράσης. Το ένζυμο αυτό καταλύει την τελευταία αντίδραση στη remodeling πορεία βιοσύνθεσης του PAF η οποία θεωρείται ότι ενεργοποιείται σε καταστάσεις φλεγμονής. Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκαν δυο τρόποι εκχύλισης στο λευκό κρασί α) Εκχύλιση Blight-Dyer οπότε προέκυψε το υδατικό κλάσμα (W) και το κλάσμα των ολικών λιποειδών (TL) που διαχωρίστηκε περαιτέρω σε ουδέτερα (NL) και πολικά (PL) λιποειδή, β) Διαδοχικές εκχυλίσεις με οξικό αιθυλεστέρα διαφορετικού pH οπότε προέκυψαν τα κλάσματα: FI (ανθοκυανίνες), FII (προκυανιδίνες, κατεχίνες, επικατεχίνες, γλυκοζίτες κερκετίνης), FIII (φαινολικά οξέα και τα παράγωγα κερκετίνης με γλυκουρονικό οξύ) και FIV (υπόλοιπες φαινολικές ενώσεις). Σε όλα τα κλάσματα πραγματοποιήθηκε χημικός προσδιορισμός ολικών φαινολικών. Εξετάστηκε η ικανότητα τους να αναστέλλουν τη δραστικότητα της λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράσης από ομογενοποίημα U-937 μονοκυττάρων. Ο παραγόμενος από την ενζυμική αντίδραση PAF διαχωρίστηκε με χρωματογραφία TLC και τα επίπεδα προσδιοριστήκαν με βιολογική δοκιμάσια σε πλυμένα αιμοπετάλια κουνελιού. Αποτελέσματα: Από τα παραπάνω πειράματα προέκυψε ότι τόσο οι πρότυπες φαινολικές ενώσεις όσο και τα κλάσματα του κρασιού αναστέλλουν τη δράση της λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράσης. Πιο συγκεκριμένα για τη ρεσβερατρόλη βρέθηκε ότι το IC50 είναι 0.170μg/μL και για την κερκετίνη είναι IC50:0.192μg/μL. Τα πολικά λιποειδή αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου κατά 50% σε συγκέντρωση 1.12 μg/μL. Το υδατικό κλάσμα που προέκυψε από τον πρώτο τρόπο εκχύλισης είναι λιγότερο δραστικό από τα πολικά λιποειδή. Σε συγκέντρωση 0.85μg/μL αναστέλλει τη λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράση κατά 4.2%. Τέλος από τα κλάσματα που προέκυψαν με τη μέθοδο των διαδοχικών εκχυλίσεων βρέθηκε ότι το κλάσμα FI είναι το λιγότερο δραστικό και σε συγκέντρωση 1.6μg/μL αναστέλλει το ένζυμο κατά 39% ενώ τα υπόλοιπα τρία κλάσματα (FII, FIII, FIV) στην ίδια συγκέντρωση αναστέλλουν το ένζυμο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα φαινολικά συστατικά του κρασιού μπορούν να αναστείλουν τη λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράση. Ακόμη αποδεικνύεται ότι για την αναστολή αυτή δεν είναι καθοριστικός παράγοντας η ποσότητα αλλά το είδος των φαινολικών που περιέχονται στα διάφορα εκχυλίσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Φλεγμονή
Wine - Health aspects
Inflammation
Platelet activating factor

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.