Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπάρκεια και κίνητρα μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπάρκεια και κίνητρα μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Φούσκα Βονδικάκη, Μαρία

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Κίνητρα, γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, ορίζουν το πλαίσιο μάθησης στη σχολική τάξη. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες που ενσωματώνουν τα συναισθήματα στα κίνητρα μάθηση, όπως η θεωρία ροής (Csikszentmihalyi &Rathunde, 1993), η θεωρία στόχων (Linnenbrink & Pintrich, 2002), η θεωρία ελέγχου και αξιών (Pekrun 1992). Οι Feshbach & Feshbach (1987) και οι Chen, Rubin και Li (1997), αναφέρουν ότι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη είναι αυτοί που έχουν συνήθως και τις πιο καλές σχέσεις με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους. Σκοπός: Εξετάστηκε, στη μελέτη αυτή, η σχέση της Συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και της αυτεπάρκειας με τα κίνητρα μάθησης Δείγμα: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 145 μαθητές δημοτικών σχολείων της Σάμου, ηλικίας από 9-12 χρονών με μέσο όρο 10.8 χρονών, (τυπική απόκλιση ηλικίας 0,9) και 71 είναι κορίτσια.Διαδικασία: Οι μαθητές συμπλήρωσαν το Trait Εmotional Ιntelligence Questionnaire-child short form, TEIQue-CF, (Mavroveli et al.,2008) το ερωτηματολόγιο «Κίνητρα για τη σχολική μάθηση»( Κακαβούλη ,1984) και το SEQ-C (Self-Efficacy Questionnaire for Children) (Muris, 2001)Αποτελέσματα: Βρέθηκε καλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΝ και την αυτεπάρκεια. Επίσης βρέθηκε μικρή, θετική, στατιστικά σημαντική, συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΝ και τα κίνητρα μάθησης, όπως και ανάμεσα στην αυτεπάρκεια και τα κίνητρα μάθησης. Συμπεράσματα: Η ΣΝ σχετίζεται σημαντικά με τη αυτεπάρκεια και μπορεί να την προβλέψει. Η ΣΝ και η αυτεπάρκεια σχετίζονται με τα κίνητρα μάθησης, στους μαθητές του δημοτικού σχολείου, χωρίς να υπαρχει σημαντική επίδραση. Γι αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι και άλλοι παράγοντες εμπλέκονται στη διαδικασία των κινήτρων. Παρότι τα συναισθήματα και η αυτεπάρκεια δεν είναι οι μόνοι καθοριστικοί παράγοντες στα κίνητρα μάθησης, είναι σημαντικοί και οι δυο στη διαδικασία αυτή. Σκόπιμο θα ήταν μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στη μέτρηση και ερμηνεία των συναισθημάτων στο πλαίσιο μάθησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
Emotional intelligence
Αυτεπάρκεια
Self-efficacy
Motivation in education
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)